Pengikut

Nuffnang

Rabu, 10 November 2010

Suara Sri Andalas

0 ulasan
sumber :-

Suara Sri Andalas


Kupon Air Percuma Untuk Perumahan Pangsa

Posted: 10 Nov 2010 01:27 AM PST

Sekurang-kurangnya 69 skim pangsapuri kos rendah melibatkan 23,093 pembeli telah dikenalpasti bagi pelaksanaan fasa pertama pemberian air percuma kepada pangsapuri kos rendah yang menggunakan meter air pukal.

Kerajaan Negeri telah melaksanakan projek perintis pemberian kupon air percuma kepada pangsapuri kos rendah bermula di Pangsapuri Sri Tanjung untuk tempoh 3 bulan mulai jun lepas. Bagi tempoh itu, RM72,480.00 diperuntukan dalam tempoh percubaan itu. Perkara berbangkit akan dikaji dan kelemahan diperbaiki supaya sistem perlaksanaan akan dapat dipertingkatkan.

Menteri Besar Selangor Tan Sri Khalid Ibrahim memberitahu,skim pangsapuri kos rendah yang telah dipilih ini adalah berdasarkan keutamaan kepada pangsapuri-pangsapuri kos rendah yang mempunyai Badan Pengurusan Bersama (JMB)/Perbadanan Pengurusan (MC) yang aktif dan berpotensi.

"Kriteria ini ditetapkan kerana Kerajaan Negeri telah mempertanggungjawabkan JMB/MC untuk menguruskan pengedaran dan pengutipan kupon kepada pembeli-pembeli bagi membantu Kerajaan Negeri dalam memastikan program pemberian air percuma melalui sisitem kupon dapat dilaksanakan dengan teratur dan berkesan."


Tambahnya lagi, keadaan ini juga diambil berdasarkan maklum balas positif daripada pembeli Pangsapuri Sri Tanjung dan lain-lain kawasan pangsapuri kos rendah berhubung pemberian kupon air percuma.

Bagi tujuan itu, dianggarkan sejumlah RM24.5 juta diperuntukkan setahun dibawah program Merakyatkan Ekonomi Selangor (MES) membabitkan 620 pemaju pangsapuri kos rendah di negeri ini.

Sementara itu, Kerajaan negeri sedang mempergiatkan usaha mengumpulkan maklumat skim pangsapuri kos rendah yang masih menggunakan meter air pukal bagi pelaksanaan fasa kedua pemberian kupon ini yang bermula tahun hadapan.

"Satu kempen pendaftaran terbuka akan dibuat di semua kaunter-kaunter pejabat unit Persuruhjaya Bangunan disemua pihak berkuasa tempatan".jelas Khalid.

Melalui kempen pendaftran ini,semua pemaju,badan pengurusan bersama,perbadanan pengurusan atau mana-mana pihak yang sah mewakili skim kawasan pemajuan pangsapuri kos rendah boleh membuat pendaftaran bagi menyertai program pemberian air percuma ini.

Perlindungan dan Pemuliharaan Kelip-kelip

Posted: 10 Nov 2010 01:22 AM PST

Beberapa langkah telah dilaksanakan oleh pihak LUAS dalam memastikan perlindungan dan pemuliharaan kelip-kelip seperti berikut:

i) Pihak LUAS dengan kelulusan Pihak Berkuasa Negeri telah mewartakan kawasan Zon Perlindungan melalui 'Pemberitahuan Zon Perlindungan(KawasanYang Diisytiharkan Dan Sekatan) 2009' yang telah diwartakan dalam Warta No.2171/2009 berkuat kuasa mulai 2 Julai 2009 di bawah Seksyen 48, Enakmen LUAS 1999. IN adalah selaras dengan pelaksanaan Pelan Pengurusan Lembangan Sungai Selangor (Pelan IRBM Sungai Selangor,2007-2012) yang mana is menepati Polisi 4 : Pemuliharaan Kelip-kelip'. Keluasan kawasan zon perlindungan ialah 1,104 hektar (2,728 ekar) yang merangkumi 'kawasan rizab sungai di antara 150 meter sehingga 400 meter kiri dan kanan tebing Sungai Selangor di dalam Mukim Pasangan, Daerah Kuala Selangor seperti dalam Peta No. P.W.1539. Tujuan Zon Perlindungan diwujudkan ialah sebagai langkah pengawalan dan pencegahan untuk melindungi kawasan rizab sungai, zon penampan dan alam sekitarnya termasuklah habitat kelip-kelip di dalam kawasan tersebut daripada diterokai, dimusnahkan dan juga mencemarkan sumber air. Di samping itu, pihak LUAS juga mengambil inisiatif dengan pemasangan papan tanda pemberitahuan 'Zon Perlindungah' di beberapa lokasi strategik seperti di Jeti Kg. Kuantan dan Kg. Bukit Belimbing dalam usaha pemakluman kepada penduduk sekitar dan juga para pelancong akan usaha Kerajaan Negeri Selangor memelihara dan memulihara kawasan habitat kelip-kelip.

ii) Pihak LUAS melalui Seksyen 43( 1) Enakmen LUAS 1999, telah memperuntukkan bahawa tiada sebarang 'aktiviti pengubahan sumber' yang boleh dijalankan di dalam Zon Perlindungan melainkan setelah memperolehi Kebenaran Bertulis daripada Pengarah LUAS. Aktiviti-aktiviti yang dimaksudkan ialah yang memberi kesan dari segi kuantiti dan kualiti air serta degradasi alam sekitar seperti aktiviti peletakan atau pembinaan mana-mana struktur atau pelaksanaan apa-apa kerja-kerja, penggunaan atau penyimpanan apa-apa bahan kimia termasuklah racun makhluk perosak atau baja, perubahan kontur tanah yang sedia ada termasuk mana-mana penggredan dan pembinaan jalan raya, pembersihan atau penuaian sayuran termasuk penebangan pokok, pembuangan pertumbuhan riparian atau penyaliran tanah perairan, dan pembuangan apa-apa kumbah atau bahan buangan.


iii) Di samping itu , pihak LUAS bertindak sebagai urus setia bagi 'Kumpulan Kerja Polisi 4 : Pemuliharaan Kelip-kelip (Pelan IRBM Sungai Selangor)' bagi memantau pelaksanaan tiga (3 ) strategi yang telah digariskan di bawah polisi tersebut. Antara agensi-agensi yang menganggotai kumpulan kerja tersebut ialah UPEN , Pejabat Tanah dan Daerah Kuala Selangor (PTDKS), Majlis Daerah Kuala Selangor (MDKS), Institut Penyelidikan dan Perhutanan Malaysia (FRIM), Jabatan Alam Sekitar Selangor (JAS), Jabatan Pengairan dan Saliran Selangor (JPS), Jabatan Perhutanan Negeri Selangor dan Tourism Selangor Sdn. Bhd (TTSB). Pihak LUAS juga menjalankan pemantauan dan penguatkuasaan bersepadu dengan kerjasama agensi-agensi teknikal berkaitan serta perbincangan bersama pihak NGO dalam usaha memastikan perlindungan dan pemuliharaan kawasan habitat kelip-kelip. Beberapa siri taklimat telah diadakan bersama Penghulu, Ketua Kampung dan penduduk sekitar bagi memaklumkan berkenaan pewartaan 'zon perlindungan' dan mendapatkan kerjasama penduduk kampung.

iv) Pihak LUAS juga menjalankan pemantauan secara telemetri 'on-line' dengan menggunakan stesen pemantauan kadar alir jenis 'Doppler' di barrage Bestari Jaya bagi memastikan pelepasan kuantiti air ke hilir sungai untuk hidupan kelip-kelip termasuk flora dan fauna ialah 300 JLH (3.5 m3/s) selari dengan pematuhan keperluan dalam DEIA Empangan Sungai Selangor.

Antara jenis-jenis aktiviti ekonomi pertanian yang dijalankan di kawasan habitat kelip-kelip di Kg. Kuantan , Daerah Kuala. Selangor ialah melibatkan aktiviti seperti penanaman pokok kelapa sawit dan kebun pisang, pengutipan daun nipah , sagu dan sebagainya. Lanjutan daripada pewartaan 'zon perlindungan', pihak LUAS telah membangunkan satu 'Garis panduan Kawalan Aktiviti -aktiviti Di Dalam Zon Perlindungan (Kawasan Yang Diisytiharkan dan Sekatan ) Mukim Pasangan, Daerah Kuala Selangor. Garis Panduan tersebut telah menggariskan beberapa aktiviti di mana Pengarah telah mengisytiharkan aktiviti-aktiviti berikut adalah dibenarkan dan tidak memerlukan Kebenaran Bertulis Pengarah LUAS sebelum dijalankan di dalam kawasan Zon Perlindungan seperti berikut:


(a) Pertanian dan Perhutanan

i. Pertanian organik yang tidak menggunakan baja bahan kimia dan racun perosak;

ii. Pertanian secara pasif yang tidak bersifat komersial dan tidak melibatkan penebangan-pokok;dan

iii. Aktiviti penanaman semula pokok berembang, nipah, dan rumbia dan seumpamanya tanpa melibatkan penebangan pokok-pokok hutan paya bakau untuk apa-apa tujuan sekalipun bagi melindungi Zon Perlindungan.


(b) Perikanan

i. Aktiviti menangkap ikan secara tradisional dengan menggunakan bubu, jala, jaring dan hanya menggunakan sampan dan bot berkuasa rendah yang kurang daripada 10GRT.


(c) Eko-Pelancongan Dan Rekreasi

i. Aktiviti eko-pelancongan secara pasif seperti menjadi pusat kajian kelip-kelip, taman hutan, memerhati burung dan aktiviti pendidikan alam sekitar;

ii. Aktiviti menyusuri sungai dan berkayak dengan. menggunakan sampan atau bot enjin yang berkuasa kecil; dan

iii. Aktiviti memancing sama ada secara persendirian atau dalam kumpulan yang tidak melebihi-5 orang.


(d) Aktiviti Lain

i. Lain-lain aktiviti yang difikirkan wajar mengikut budi-bicara Pengarah LUAS. Polisi dan langkah-langkah yang telah diambil oleh Kerajaan Negeri dalam hal ini ialah dengan pelaksanaan Pelan Pengurusan Lembangan Sungai Selangor (2007-2012) yang mana is melibatkan empat (4) polisi utama dan salah satunya ialah Polisi 4: Pemuliharaan kelip-kelip yang telah diluluskan oleh Kerajaan Negeri untuk diguna pakai pada 1 Ogos 2007 dan diwartakan pada 10 September 2009. Terdapat 19-strategi yang digariskan bagi pelaksanaan semua polisi dan tiga (3) daripadanya menjurus kepada pelaksanaan Polisi 4 dengan- kerjasama ahli.


Kumpulan Kerja Polisi 4 seperti berikut:

i) Strategi 1 : Pembangunan Santuari Taman Kelip-kelip.

Status Pelaksanaan-: Pihak LUAS telah mewartakan 'Zon Perlindungan' Mukim Pasangan, Daerah Kuala Selangor yang melibatkan kawasan rizab sungai, zon penampan, dan alam- sekitarnya di jajaran tertentu di Sungai Selangor termasuklah habitat kelip -kelip.

ii) Strategi 2 : Menambah balk program pelancongan Kelip-kelip.

Pembersihan sampah sarap yang terapung di sungai; dan Pendedahan tentang kitaran hidup kelip-kelip kepada para pelancong Status Pelaksanaan : Pihak LUAS mendapat kerjasama daripada pihak JPS dalam memastikan penyelenggaraan berkala bagi `log boom' di bahagian hulu sungai Di samping itu , kerjasama daripada MDKS dan juga TTSB bagi pengedaran poster, risalah dan tayangan video berkenaan populasi kelip -kelip kepada para pengunjung. Kelengkapan prasarana infrastruktur di pusat pelancongan Kelip-kelip Kg. Kuantan pula disediakan dengan kerjasama pihak MDKS dan Tenaga Nasional Berhad (TNB).

iii) Strategi 3: Meneruskan pemantauan dan penyelidikan berkaitan Kelip-kelip.

- Pemantauan terhadap populasi kelip-kelip diteruskan;

- Pemantauan habitat pokok Berembang; dan

- Pemantauan hubung kait pelepasan air tawar terhadap kualiti air di kawasan habitat kelip-kelip.

iv) Status Pelaksanaan : Selaras dengan usaha pewartaan 'Zon Perlindungan', pihak LUAS dengan kerjasama Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM) sedang menjalankan 'Kajian Pemantauan Populasi Kelip-kelip di Sungai Selangor, Daerah Kuala Selangor ' berdasarkan keputusan Mesyuarat MTES 8 Julai 2010. Peruntukan kewangan yang telah diluluskan ialah daripada bajet pembangunan UPEN sebanyak RM204,880.00 untuk tempoh 1 1/2 tahun bermula pada September 2010 hingga Februari 2012 oleh pihak FRIM . IN adalah sebagai langkah jangka masa panjang dalam pemuliharaan habitat kelip-kelip.


YB ELIZABETH WONG
Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri
Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pelancongan, Hal Ehwal Pengguna dan Alam Sekitar

The Spirit of Lubok Kawah/Semangat Lubok Kawah

0 ulasan
sumber :-

The Spirit of Lubok Kawah/Semangat Lubok Kawah


Perjumpaan Peneroka-Peneroka Felda di Jengka 13

Posted: 10 Nov 2010 10:36 PM PST

Peneroka-peneroka Felda yang menghantar buah sawit mereka ke Kilang Jengka 8 akan mengadakan perjumpaan dan dialog dengan peguam-peguam dan pemimpin-pemimpin PKR membincangkan isu perahan KPG mereka di Felda Jengka 13 pada 13hb November 2010 jam 3.00 petang.
Peguam-peguam Latheefa Koya, T. Kumar dan Haji Suhaimi Said akan hadir dan pemimpin-pemimpin PKR termasuk Dato Fauzi Abdul Rahman, Rebin Birham dan Man Kadir akan hadir didalam Majlis Dialog yang dianjurkan.
Peneroka-peneroka Felda Jengka 13, 9, 10 dan 8 akan menyerahkan borang Waran Untuk Bertindak kepada Peguam Latheefa Koya mewakili firma guaman S.T.Gamany & Co yang menjadi Peguamcara bagi tindakan saman keatas Felda.

Road Show oleh Zaid?

Posted: 10 Nov 2010 08:08 PM PST

Sebenarnya PKR tidak perlu buat apa-apa Road Show untuk membela Anwar, kerana kecuali seorang berdua yang berada didalam PKR yang mahukan Anwar digugurkan, keseluruhan keanggotaan parti adalah dibelakang Anwar, samada mereka itu kini menyokong YB Azmin Ali, Mustaffa Kamil atau Zaid Ibrahim.
Mereka itu tetap setia dengan Anwar dan Wan Azizah dan sokongan sesetengah mereka kepada Zaid tidak membawa erti bahawa mereka juga menentang Anwar dan Wan Azizah seperti yang disuarakan oleh Zaid.
Zaid akan mendapati dirinya tersisih daripada keanggotaan PKR dengan telatahnya mengadakan Road Show menentang Anwar dan mengenengahkan ide penubuhan parti barunya yang beliau beri nama KEADILAN BARU.
KEADILAN berakar umbi daripada kezaliman yang dilakukan oleh Barisan Nasional khususnya UMNO keatas Anwar Ibrahim 12 tahun yang lampau. "Datin Seri" (kini Dato Seri) Wan Azizah mengumpulkan tenaga-tenaga progresif daripada pelbagai organisasi khususnya NGO untuk menentang kezaliman ini dengan peringkat awalnya penubuhan ADIL suatu NGO yang memperjuangkan demokrasi dan menentang kezaliman.
Penubuhan Parti Keadilan Nasional bukanlah satu proses yang mudah untuk berhadapan dengan jentera Kerajaan Barisan Nasional yang tidak mesra pembangkang. Tidak ada jalan pintas untuk penubuhan parti itu dan terpaksa dilakukan dengan pengambilalihan sebuah parti yang kecil dan tidak ternama dan dengan menukarkan secara berlembut dasar-dasar dan tujuan parti itu untuk dijadikan sebuah parti berbentuk nasional yang akhirnya lahirlah Parti Keadilan Nasional, dan PKN menjadi sebuah parti yang lebih progresif apabila ia dicantumkan dengan Parti Rakyat Malaysia dengan menerima nama baru Parti Keadilan Rakyat dan menerima ideologi pro-rakyat yang terkandung didalam 17 Perkara yang diasaskan didalam Perlembagaannya.
Perjuangan yang dilalui oleh PKR amatlah sukar dengan Anwar merengkuk didalam Penjara kerana fitnah sodomi yang besar, dan pejuang-pejuangnya sentiasa berhadapan dengan tindakan pihak berkuasa khususnya pihak polis yang memihak kepada Barisan Nasional.
Akhirnya PKR menjadi sebuah parti yang ternama selepas Pilihanraya Umum 2008 dibawah bimbingan dan pimpinan Dato Seri Anwar Ibrahim, dan pada kala itu, ramai pemimpin-pemimpin UMNO masih bertaut dibawah Barisan Nasional menentang PKR habis-habisan, walaupun kini mereka berada dibawah bumbung PKR, satu bumbung yang sudah lebih selesa yang memungkinkan pemimpin-pemimpinnya boleh dengan lebih mudah menjadi Wakil-Wakil Rakyat bahkan boleh menubuhkan Kerajaan bersama-sama dengan rakan-rakannya PAS dan DAP.
Namun keanggotaan parti tidak melupakan pengorbanan Anwar Ibrahim. Anwar boleh menjadi Perdana Menteri pada hari ini jika beliau sanggup mennjadi "Yes Man" kepada Mahathir, tetapi Anwar memilih kepentingan rakyat dan Negara mendahului kepentingan peribadinya sehinggalah terpaksa melalui pelbagai episode fitnah yang memalukan dirinya dan ahli-ahli keluarganya.
Episod kezaliman yang didera keatas Anwar ini jarang-jarang dapat dilalui oleh calang-calang manusia. Manusia di Malaysia ini tidak pernah melalui penderitaan yang dilalui oleh Anwar dan keluarganya.
Ada manusia yang ditahan dibawah ISA, Anwar bukan saja telah ditahan dibawah ISA bahkan dipenjarakan diatas kesalahan yang beliau tidak lakukan kerana fitnah jahat. Ada orang gugur selaku Menteri, tapi Anwar digugurkan dari Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
Ada orang dizalimi didalam tahanan, tapi Anwar ditendang, terajang dan tumbuk hingga separuh mati didalam tahanan polis.
Tak usahlah nak bandingkan penderitaan dan pengorbanan yang dilalui oleh Anwar dengan pengorbanan dihujung jalan kerana kononya menentang ISA.
Pasti PKR bukanlah parti Anwar, dan pastilah PKR bukanlah parti yang berjuang semata-mata untuk Anwar! Tidaklah perjuangan menentang rasuah, menegakkan keadilan rakyat dan demokrasi yang luas itu dikatakan perjuangan membela Anwar. Takkanlah gerakan menegakkan BERSIH menumpukan Pilihanraya yang demokratik itu perjuangan membela Anwar. Tidak mungkin perjuangan mewujudkan sistem kehakiman yang adil itu dikatakan perjuangan membela Anwar. Jauh sekali dari benar jika menuntut royalti minyak untuk Terengganu, Sabah dan Sarawak kepada 20% itu dikatakan perjuangan membela Anwar.
Anwar bukan baggage didalam PKR. Anwar bukan punca masalah didalam PKR. Anwar adalah roh perjuangan didalam PKR dan selagi Anwar berada dipersada pimpinan PKR walaupun dengan jawatan Ketua Umum amat digeruni oleh parti pemerintah. "Anwar mesti dihancurkan dengan apa cara sekalipun" adalah taktik parti pemerintah untuk berhadapan dengan Pakatan Rakyat.
Anwar, secara fizikal, boleh dihancurkan dengan penahanan dirinya samada dibawah ISA atau pertuduhan fitnah, tetapi roh perjuangan Anwar tidak boleh dipenjarakan.
Tanpa Anwar, perjalanan PKR akan menjadi tempang untuk waktu masa yang panjang.
Oleh kerana itu jika Zaid mahu meneruskan Road Shownya, teruskanlah dan anggota-anggota parti akan memmbuat penilaian sewajarnya samada beliau menyertai PKR untuk perjuangan rakyat atau kepentingan diri sendiri.
Ada lebih baik bagi Zaid Ibrahim keluar daripada PKR dan meneruskan Road Shownya agar Road Show Rakyat dapat dilakukan dengan Anwar menjadi tonggaknya. Kita bolehlah membuat perbezaannya!

PKR caught between a rock and a hard place --- Baradan Kupusamy (The Star 11 Nov. 2010)

Posted: 10 Nov 2010 07:25 PM PST

Saya terbaca artikel ini didalam The Star keluaran 11.11.10, dan saya muatkan mukaddimah artikel ini di blog ini, yang lain-lain seterusnya itu, bacalah sendiri didalam The Star:
"Zaid's open rebellion is probably the biggest crisis the party has faced since its inception in 1999. If not resolved, it could lead to a breakaway faction, seriously damage Anwar's and PKR;s standingand set Pakatan Rakyat's mission back to capture Putrajaya.
It also challenges the very basis of PKR's reformasi ideology and pulls the carpet from under Anwar's feet by questioning his ability to lead and reform society.
Before this, criticism was from outside PKR and easily dismissed as ranting by Barisan Nasional "stooges"."
Bacalah artikel ini dan mari kita semua kembali kepada common sense dan bina semula parti kita jika perjuangan rakyat diutamakan, ketepikanlah kepentingan peribadi.

"Saya amat risau dengan perkembangan didalam PKR sekarang" kata bekas AJK PKR Cabang Cameron Highlands

Posted: 10 Nov 2010 05:51 PM PST

Seorang bekas AJK PKR Cabang Cameron Highlands menalipon saya sebentar tadi menyatakan kerisauannya mengenai perkembangan didalam PKR dengan isu-isu yang dibawa oleh Zaid Ibrahim, isu di Negeri Johor dan isu 24 Cabang yang meminta pemilihan diberhentikan.
Beliau merasakan bahawa isu-isu ini akan melumpuhkan parti dan harapan untuk PR merampas Putrajaya akan tersangkut.
Beliau meminta pandangan dari saya setelah beliau tidak mendapat jawapan yang boleh menghilangkan keraguannya daripada seorang Ketua Cabang.
Jawapan saya amatlah mudah. PKR adalah parti yang sedang berkembang, keanggotaannya masih perlu memahirkan diri dengan sistem berorganisasi, dan keanggotaannya datang dari pelbagai sektor masyarakat yang berbeza-beza kepentingan dan tujuan. Parti ini juga tidak mempunyai ideologi tertentu dan anggota-anggota menyertainya dengan pemikiran persendirian mereka.
Walaupun parti ini mempunyai dasar yang terkandung didalam 17 Perkara didalam Perlembagaannya tetapi hanya segelintir sahaja yang merojok kepada dasar ini, sedangkan yang lain-lainnya berpegang kepada dasar yang mereka selama ini pegang didalam organisasi yang mereka menjadi ahli pada suatu ketika dulu.
Sebagai parti yang sedang berkembang dan berkembang pula dengan pesat maka masalah-masalah dalaman tidak dapat dielakkan apatah lagi masalah-masalah itu diujudkan oleh pemimpin-pemimpin yang mempunyai pengaruh tertentu didalam parti.
Semasa PKR (PKN) masih kecil dahulu tidaklah banyak masalah dalaman. Bukan sahaja masalah dalaman kurang, bahkan, tidak ramai yang mahu berebut-rebut jawatan. Memegang jawatan pada waktu itu adalah satu liabiliti kerana sudahlah ia akan memisahkan dirinya dengan peluang-peluang yang terbuka kepada mereka yang menyokong parti-parti kerajaan sahaja, pemegang jawatan itu terkadang kala kena menjadi Ketua Cabang (Bahagian), dan dia jugalah kena menjadi Setiausaha, Bendahari, Ketua Penerangan dan sebagainya kerana amat sedikit pemegang-pemegang jawatan yang mahu bekerja untuk parti.
Keadaan ini sudah mulai berubah apabila berlaku percantuman antara PKN-PRM apabila PKR sudah mula menunjukkan pengaruhnya dikalangan rakyat, apatah lagi selepas PRU-12 apabila PKR menjadi parti pembangkang utama di Negara ini dan melaluinya berjaya pula menubuhkan Pakatan Rakyat yang berjaya pula memerintah Kelantan, Kedah, Pulau Pinang, Perak dan Selangor, serta menyapu bersih kecuali satu kawasan Parlimen di Wilayah Persekutuan dan hampir-hampir menguasai Negeri Sembilan.
Perkembangan ini juga menapikan kuasa 2/3 majoriti BN di Parlimen. Selepas 2008, PKR menjadi igauan pemimpin1-pemimpin daripada pelbagai parti BN untuk menyertainya dengan harapan dapat menjadi pemimpin didalam PKR dan melalui jawatan itu dapat mewakili PKR didalam Dewan Rakyat dan Dewan-Dewan Undangan Negeri.
PKR tidak mempunyai sistem tapisan, sesiapa saja yang menyertainya boleh secara otomatik dilantik menjadi pemimpin parti samada seseorang itu memahami dasar parti atau tidak, samada seseorang itu memahami sejarah perjuangan parti atau tidak, asalkan dirasakan bahawa seseorang itu mampu menjadi pemimpin kerana latar belakangnya pernah memimpin parti-parti lain yang terdahulu disertainya dianggap layak menjadi pemimpin didalam PKR.
Ramai dari pemimpin-pemimpin dari parti-parti lain ini dapat memainkan peranan dengan berkesan, tetapi tidak kurang juga berlumba untuk mencari jawatan penting didalam parti tanpa mengambil kira kepentingan parti asalkan dia dapat mempengaruhi sejumlah besar anggota-anggota parti.
PKR tidak mempunyai sebarang mekanisme untuk menapis keanggotaan baru, dan tidak juga mempunyai mekanisme untuk kelayakan memegang jawatan didalam parti. Ada sesetengah parti politik memberikan masa bertenang kepada seseorang itu selama 2 tahun sebelum seseorang itu layak bertanding untuk jawatan-jawatan tertentu. Mekanisme ini adalah berbentuk prosedural yang mencerewetkan tetapi jika mekanisme itu dijalankan maka tidaklah berlaku kekusutan seperti yang berlaku sekarang ini.
Mengenai 24 Cabang yang dikatakan mahukan pemberhentian pemilihan itu, saya katakan bahawa perkara itu adalah sangat kecil, itu adalah hak cabang-cabang itu didalam proses berdemokrasi. Mereka ada hak berbuat demikian. Dan hak itu tidak pula disuarakan melalui keanggotaan Cabang-Cabang itu, hanya dibuat oleh Ketua Cabang dan beberapa orang Jawatankuasanya yang tidak pula merojokkan kepada anggota-anggota di Cabang masing-masing, bahkan diketahui bahawa di Cabang-Cabang itu tidak pula berlaku apa-apa salah kuasa semasa pemilihan yang lepas, hanya mereka itu menjadi penyokong seseorang calon yang tidak berpuas hati diatas keputusan diperingkat Pusat.
Perkara seumpama ini boleh diatasi oleh Pusat, dan jika perlu, di Cabang-Cabang itu diadakan satu pungutan suara samada bersetuju dengan keputusan Ketua-Ketua Cabang itu atau disebaliknya.
Isu di Negeri Johor adalah isu pentadbiran semata-mata, Ketua-Ketua Cabang berkenaan tidak puas hati dengan perlantikan Pengerusi MPN Johor. Ertinya, Ketua-Ketua Cabang itu mahukan satu perlantikan baru dan mungkin mahukan mereka dilantik.
Ini adalah perkara biasa. Di Negeri Pahang pun pernah berlaku perkara yang seumpama itu apabila Pengerusi baru dilantik menggantikan Pengerusi yang lama.
Jawatan-jawatan yang boleh dilantik kedalam struktur PKR Negeri bukanlah banyak sangat, hanya terhad kepada Setiausaha, Bendahari, Ketua Penerangan, jawatan Ketua Wanita dan Ketua AMK dilantik masing-masing oleh Ketua Wanita dan Ketua AMK Pusat.
Jikalau PKR Negeri-Negeri itu kreatif maka boleh diujudkan beberapa Biro seperti Biro Kebajikan, Biro Guaman, Biro Perpaduan Kaum, Biro Ugama, Biro Felda, Biro Orang Asal dan Biro Kewangan. Dengan mengujudkan biro-biro itu ramailah dari kalangan Ketua-Ketua Cabang dapat memegang jawatan-jawatan di peringkat Negeri. Pengalaman menunjukkan bahawa perlantikan itu hanyalah untuk memberikan tanggungjawab kepada Ketua-Ketua Cabang dan pengalaman juga menunjukkan bahawa terlalu amat sedikit daripada Biro-Biro itu bergerak, bahkan ada Biro-Biro itu langsung tidak membuat sebarang pergerakan bahkan Jawatankuasa Bironya pun tidak ditubuhkan.
Maka didalam isu Johor itu mudah atau sukar diatasi mengikut kesedaran pemegang-pemegang jawatan Ketua-Ketua Cabang itu samada mereka mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap perjuangan atau mempunyai keperluan yang tinggi terhadap jawatan-jawatan. Disitu sajalah letak anak kuncinya.
Bekas AJK Cameron Highlands itu juga tidak berpuas hati dengan penerangan saya yang panjang lebar itu kerana kepadanya mesti ada jawapan "Yes" or "No" dan saya tidak mempunyai jawapan sebegitu mudah.

What is liberalism?

Posted: 10 Nov 2010 01:30 AM PST

Liberalism is an economic philosophy that states that the free market is in the best way to organise the economy. Liberals think the state should not intervene in the economy. They coined the phrase 'the night-watchman state'.
The state's only economic role is to ensure the market works freely and that private property is not violated.
The free market will deliver the best result because it allocates resources in the most efficient way.
This happens because of the law of supply and demand, which makes sure markets clear out -- no surplusses or shortages in a free market. If no one distorts the marketand everyone knows everything that's going on, the market settles at equilibrium.
If something goes wrong, the market will solve the problem on its own. The government shouldn't intervene. It will make things worse.
Inilah dasar liberalisme yang hendak dibawa oleh trojan horse kedalam parti. Dasar ini adalah satu brand dari kapitalisme dan bertentangan dengan dasar 17 perkara yang diperjuangkan oleh PKR.
Kepada anggota PKR yang sedar dan insaf, mari kita tolak dasar liberalisme ini kerana dasar ini akan hanya menguntungkan golongan kapitalis dan golongan korporat dan merugikan rakyat yang ramai.
Kini trojan horse sudah kehilangan tempat dan biarkan dia begitu.

Angkatan Muda KEADILAN (AMK) KOTA RAJA

0 ulasan
sumber :-

Angkatan Muda KEADILAN (AMK) KOTA RAJA


Loke: Belanja perjalanan menteri bercanggah

Posted: 10 Nov 2010 12:05 AM PST

Jawapan bertulis terbaru Menteri Pelancongan, Datuk Seri Dr Ng Yen Yen berhubung butiran perjalanannya adalah RM300,000 kurang daripada jawapan yang hampir sama diberikan dua minggu sebelum ini.

Ahli parlimen Rasah, Anthony Loke berkata percanggahan jawapan Ng semalam berhubung butiran perbelanjaan perjalanannya bagi Januari sehingga Oktober adalah RM1.28 juta tetapi jawapannya kepada MP Pandan, Datuk Seri Ong Tee Keat pada 28 Oktober lalu hanya mencatatkan jumlah RM1.58 juta.

"Terdapat perbezaan RM300,000... Adakah kerana menteri terlalu letih dengan penerbangan sehingga dia baca angka yang salah?" perlinya.

Ng sebelum ini sering-kali menjadi bidasan ahli parlimen pembangkang di Dewan Rakyat yang menuntut jawapan berhubung lawatan luar negara yang didakwanya bagi mempromosi Malaysia.

Beberapa ahli parlimen menuntut menteri pelancongan itu memberikan butiran terperinci perbelanjaannya, khususnya ketika ke New Zealand dan Australia yang menelan belanja RM245,000.

Semalam dalam jawapannya Ng mendakwa ia merupakan hasil promosi menerusi lawatan, yang termasuk taklimat kepada 9,173 individu menerusi 306 acara iaitu seminar, travel mart, sidang media, wawancara media, perjumpaan khas termasuk berjumpa dengan 20 menteri pelancongan dari Asean, Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (Apec), Pertubuhan Pelancongan Dunia (UNWTO) dan kumpulan 20 negara anggota atau G20.

Merujuk jawapan bertulis Ng berhubung 'misi' tujuh hari ke Eropah pada 25 hingga 31Mei lalu, Loke berkata

"Adakah ini lawatan membeli-belah atau apa?" soal Loke sambil berkata jumlah itu tidak masuk akal kerana kebanyakan pelancong yang melawat Malaysia bukan datang dari Eropah.

Menurut jawapan bertulis Ng lagi, lawatan ke Eropah berkenaan membabitkan "dua delegasi" dari Kementerian Pelancongan yang melawat London, Munich dan Milan.

Semasa lawatan itu, Ng dikatakan berjumpa dengan Persatuan Diraja Hortikultural bagi mempromosi taman-taman di Malaysia manakala pegawai Tourism Malaysia pula terbabit dengan Pameran Bunga Chelsea.

Katanya lagi, Tourism Malaysia memenangi pingat emas di bawah kategori 'pameran taman' dan kemudiannya diwawancara oleh BBC.Menurut Loke, ini bukan kali pertama Ng memberikan butiran perbelanjaan lawatan yang bercanggah.

Beliau memberi contoh misi kementerian itu ke negara-negara Teluk antara 4 hingga 12 Mei lalu.

Jawapan Ng kepadanya mengatakan kos yang terbabit adalah RM97,000, tetapi jawapan menteri itu kepada ahli parlimen Batu, Tian Chua sebelum itu, pula adalah RM300,000.

Loke berkata beliau berharap menteri berkenaan dan kementeriannya akan bertindak lebih profesional dalam menjalakan tugas mereka.

"Kami akan terus baca dan bandingkan jawapan dengan apa yang diberikan sebelum ini, baik daripada MP Pakatan mahupun BN untuk pastikan jumlah yang diberikan adalah konsisten," katanya.


Sumber: Malaysiakini

Provokasi Zulkifli Nordin,MP Kuala Selangor Dihalau Keluar Dewan

Posted: 10 Nov 2010 12:02 AM PST


KUALA LUMPUR 11 NOV: Seorang lagi Ahli Parlimen Pakatan Rakyat dihalau keluar dewan hari ini oleh Timbalan Speaker, Datuk Wan Junaidi Tuanku Jaafar.

Dr Dzulkefly Ahmad PAS Kuala Selangor dihalau keluar berikutan tindakannya yang bangkit mempertikaikan tindakan Ahli Parlimen Kulim Bandar Bharu, Zulkifli Noordin yang dengan sengaja memprovokasi Ahli Parlimen PAS berhubung isu pelajar beragama Islam di Sarawak yang didakwa membawa sosej babi ke sekolah.

Dr Dzulkefly yang berang dengan tindakan tersebut mendesak supaya Zulkifli tidak lari daripada tajuk perbahasan yang sebenar.

Zulkifli kemudiannya dengan sengaja mengapi-apikan sehingga menyebabkan Dr Dzulkefly diarah keluar sehingga tamat sesi dewan sehingga tengahari.
"Jika bapa budak itu beragama Islam, maka sewajarnya budak itu juga semestinya beragama Islam," kata Zulkifli.

Namun, menurut Dzulkefly, isu yang dibangkitkan bukan berhubung indentiti agama pelajar berkenaan tetapi tindakan pihak sekolah yang menghukum budak lelaki itu dengan merotannya.

Zulkifli kemudian menuduh PAS mencadangkan orang Islam makan khinzir dan dakwaan itu mencetuskan ketegangan di Dewan Rakyat dengan Dzulkefly terus membidasnya.

Meskipun diarahkan oleh timbalan speaker Datuk Wan Junaidi Jaafar, supaya berhenti bertengkar dan duduk, namun Dzulkefly terus membidas bekas ahli parlimen PKR yang berpaling tadah itu.

Wan Junaidi kemudian mengarahkan supaya keluar dewan sehingga waktu makan tengahari berahir pada jam 2.30 petang.

Insiden turut menyebabkan dewan kecoh dan Wan Junaidi tidak dapat mengawal keadaan sehingga beberapa lagi Ahli Parlimen Pakatan Rakyat bangun menggunakan Peraturan Mesyuarat 36(12) supaya Zulkifli turut dihalau daripada dewan.

Wan Junaidi memberikan alasan arahan tersebut disebabkan keengganan Dr Dzulkefly daripada terus berbahas.

Sementara itu, dalam sidang media di lobi Parlimen, Ahli Parlimen Pakatan Rakyat mendesak supaya Wan Junaidi mengambil tindakan tegas terhadap Zulkifli.

Dalam sidang media itu juga, Ahli Parlimen Bandar Kuching, Chong Chieng Jen turut menafikan dakwaan Zulkifli kerana jelasnya bahawa usul yang dibangkitkan semalam adalah mengenai pelajar bukan Islam yang dirotan sebanyak 10 kali oleh pihak pentadbiran di sebuah sekolah di Sarawak kerana membawa sosej babi ke sekolah.

Selasa lepas, Ahli Parlimen Puchong Gobind Singh Deo turut dihalau dan dikenakan tindakan digantung selama satu hari oleh Speaker, Tan Sri Pandikar Amin Mulia.

Sumber: TVSNEWS

Terokai Bisnes Judi , Komponen BN MCA Timbang Beli Tanjong

Posted: 09 Nov 2010 11:59 PM PST


KUALA LUMPUR 10 NOV : Komponen Barisan Nasional iaitu MCA dikatakan menyertai usaha membida bisnes perjudian Tanjong Plc yang bernilai sekitar RM2.5 bilion, syarikat yang turut menjadi tumpuan keluarga Cheng bersama ahli perniagaan Filipina Roberto 'Bobby' Ongpin Jr dan beberapa firma ekuiti swasta antarabangsa.

Lapor portal berita The Malaysian Insider usaha parti komponen Barisan Nasional (BN) itu menjadi perhatian susulan langkahnya menjual pegangan dalam sayap pelaburan Huaren Holdings Sdn Bhd, yang melepaskan 42.4 peratus pegangannya dalam Star Publications (M) Bhd, yang menerbitkan The Star, pada nilai RM1.28 bilion baru-baru ini.

Dengan penjualan itu syarikat tersebut dijangka akan menggunakan dana tersebut untuk membeli Tanjong dengan kombinasi pembiayaan.

The Malaysian Insider difahamkan MCA telah dinasihatkan untuk membida mendapatkan unit perjudian memandangkan operasi itu menawarkan pulangan baik, sebagaimana disumbangkan oleh perniagaan akhbar harian The Star.

"MCA sedang dalam usaha memburu Tanjong," kata satu sumber kepada The Malaysian Insider.

Difahamkan, pemegang utama saham Tanjong T. Ananda Krishnan akan memutuskan seawal hari ini sama ada mahu memutuskan penjualan syarikatnya.

Malah difahamkan, jualan syarikat itu juga sebahagian daripada langkah pematuhan elemen syariah dan juga untuk menerokai peluang pasaran di Timur Tengah dan Utara Afrika di samping usaha di Asia Tenggara dan Selatan bagi memperluaskan bisnes penjanaan tenaga.

Seorang pemain utama dalam soal perundingan ialah Ongpin, menteri perdagangan ketika era Marcos, yang membangunkan hartanah yang agar besar, bisnes telekomunikasi dan perniagaan perjudian atas talian di Filipina.

Difahamkan beliau akan menjadi rakan dalam bidaan itu sama ada oleh sayap pelaburan MCA ataupun keluarga Cheng, yang terlibat dalam perniagaan mesin slot perjudian, kebanyakannya bertumpu di Lembah Klang.

Keluarga itu diterajui oleh Datuk David Cheng, yang anaknya Datuk Douglas Cheng bergandingan dengan Datuk Vincent Tan Ting Wong dan Henry Yip mengadakan rangkaian restoran Cina popular Dragon-I pada 2004.

"Ada jurang kecil dalam soal penilaian antara apa yang ditawarkan dan yang diminta," kata sumber itu lagi.

The Malaysian Insider difahamkan perbezaan dimaksudkan itu dalam lingkungan RM100 juta.

Bisnes perjudian Tanjong termasuk operator nombor ramalan dan cabutan loteri Big Sweep dan lumba kuda.

Sayap perjudian Tanjong, Pan Malaysian Pools Sdn Bhd kini menguasai 24 peratus pasaran tempatan manakala Berjaya Sports Toto Bhd yang dimiliki Tan Sri Vincent mempunyai 40 peratus manakala Magnum Corp Bhd pula 36 peratus.

Sementara perniagaan cabutan nombor ramalan dan loteri menghasilkan aliran tunai yang baik, Tanjong dikatakan berhadapan dengan kerugian dalam operasi lumba kuda.

Kerugian daripada aktiviti lumba kuda dianggarkan RM80 juta pada tahun kewangan semasa.

Difahamkan pemilik baru Tanjong akan menawarkan produk perjudian baru bagi memastikan pulangan yang lebih baik selain meminta pengurangan cukai kerajaan.


Sumber: TVSNEWS

Kes Aminulrasyid Amzah : 32 Lubang Dan Lekukan Peluru Ditemui

Posted: 09 Nov 2010 11:50 PM PST


SHAH ALAM 10 NOV : Mahkamah Sesyen semalam diberitahu bahawa sebanyak 32 lubang dan lekukan peluru ditemui pada kereta yang dipandu Aminulrasyid Amzah pada hari dia dikatakan ditembak mati oleh seorang anggota polis.

Ketua unit senjata api dan kesan alat dari Seksyen Criminalistic, bahagian forensik, Jabatan Kimia, Shaari Desa berkata kesemua kesan itu ditemui semasa beliau memeriksa kereta bernombor pendaftaran BET 5023, yang diserahkan kepadanya oleh pegawai penyiasat pada 5 Mei lepas.

Lapor Bernama, saksi ke-24 pendakwaan itu berkata beliau juga menemui satu kesan tembakan dari arah belakang kereta yang menembusi bahagian tempat letak kepala kerusi pemandu.

Beliau berkata kesan lubang peluru turut ditemui pada belakang kereta, ekzosdan bahagian tangki minyak.

Shaari berkata demikian pada perbicaraan Koperal Jenain Subi, 48, yang didakwa menyebabkan kematian Aminulrasyid, 15, di Jalan Tarian 11/2, Seksyen 11,antara 1.10 pagi dan 2 pagi, pada 26 April lepas, mengikut Seksyen 304(a) Kanun Keseksaan yang membawa hukuman maksimum penjara 30 tahun, dan boleh dikenakan denda, jika sabit kesalahan. Beliau berkata selain tembakan, turut ditemui pada kereta itu ialah kesan perlanggaran seperti kerosakan pada sisi kiri bahagian depan dan penjuru depan sebelah kiri.

Ditanya mengenai kedudukan penembak dengan kereta yang dipandu mangsa,Shaari berkata yang pasti, individu tersebut bukan dalam keadaan merangkak atau meniarap.

Terdahulu, pada prosiding sebelah pagi, Shaari berkata beliau tidak dapat menganalisis satu serpihan peluru yang diterima dari Hospital Tengku Ampuan Rahimah (HTAR), Klang bagi mengenal pasti senjata yang digunakan kerana ia telah rosak dan tidak sesuai untuk dibuat perbandingan.

Serpihan peluru itu dipercayai ditemui pada belakang kepala Aminulrasyid oleh pakar perunding kanan Jabatan Perubatan Forensik HTAR Dr Khairul Azman Ibrahim, yang menjalankan bedah siasat ke atas mayat mangsa, yang disahkan meninggal dunia akibat luka tembakan di kepalanya.

Perbicaraan di hadapan Hakim Latifah Mohd Tahar bersambung hari ini.


Sumber: TVSNEWS

Selangor Sokong Projek Greater KL Bukan Menara 100 Tingkat

Posted: 09 Nov 2010 11:48 PM PST

khalid2SHAH ALAM 10 Nov - Menteri Besar Selangor , Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim menyokong projek membangunkan Lembah Klang menerusi projek The Greater Kuala Lumpur and Klang Valley.

Menteri Besar berpendapat, pembangunan semula Lembah Klang menerusi projek The Greater Kuala Lumpur and Klang Valley itu mampu merangsang pertumbuhan ekonomi dan penyediaan kemudahan infrastruktur yang lebih maju kepada penduduk di Lembah Klang.

Bagaimanapun, kesediaan beliau untuk bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan dalam menjayakan The Greater Kuala Lumpur and Klang Valley tidak bermaksud beliau menyokong pembinaan menara 100 tingkat yang bakal dikenali sebagai Warisan Merdeka yang terkandung dalam projek tersebut,

Menteri Besar berkata, pembinaan menara 100 tingkat perlu dibahaskan dan diteliti untuk mendapat pandangan pelbagai pihak dan Permodalan Nasional Berhad (PNB) perlu menjelaskan sumber pembiayaan projek ini dan juga bagaimana ia boleh memberi kebaikan ekonomi, sosial dan infrastruktur kepada rakyat.

"Kita perlu bincang jika bangunan ini benar-benar akan memberi kebaikan kepada rakyat. Jika bangunan ini dibina hanya kerana ianya mahu dibina, saya rasa kita tidak perlu. PNB perlu nyatakan secara terperinci bagaimana mereka boleh menjayakan pembangunan bangunan 100 tingkat ini," kata Tan Sri Abdul Khalid.

"Oleh itu berita yang mengatakan saya menyokong pembinaan bangunan 100 tingkat tersebut adalah tidak tepat," katanya ketika diminta menjelaskan berita yang melaporkan Menteri Besar menyokong pembinaan Warisan Merdeka ketika berucap di Dewan Negeri Selangor pagi semalam.

Sumber: Suara Keadilan

BTN Pelopor Kepada Penyebaran Fahaman Perkauman Sempit

Posted: 09 Nov 2010 11:46 PM PST

tian5KUALA LUMPUR 10 Nov - Ahli Parlimen Batu, Tian Chua berkata tindakan yang diambil terhadap pegawai kanan Biro Tata Negara (BTN) Hamim Husin yang menghamburkan kata-kata berunsur perkauman tidak menyelesaikan masalah politik perkauman sempit.

Menurut beliau, pemerintah Umno-Barisan Nasional secara aktif telah mempropaganda dan mempromosikan fahaman politik perkauman yang sempit.

"Kita harap kursus seperti Biro Tata Negara (BTN), kursus yang tidak selaras dengan prinsip berasaskan berbilang kaum dapat dibetulkan dan sahaja melalui slogan 1 Malaysia.

"Kita harap persepsi dan juga fahaman perkauman dapat diperbetulkan di semua peringkat kerajaan," ujar beliau ketika ditemui di lobi Parlimen semalam.

Berhubung hukuman yang dikenakan terhadap pegawai kerajaan terbabit, beliau berkata tindakan kerajaan yang lambat bertindak mencerminkan betapa seriusnya masalah tersebut.

"Sungguhpun tindakan sudah diambil, ianya tidak menyelesaikan masalah kerana fahaman ini sudah tersebar," tegasnya.

Sementara itu , bagi Ahli Parlimen Balik Pulau, Yusmadi Yusoff berkata kerajaan Umno-BN tidak memandang serius isu perkauman.

"Ini menunjukkan bahawa gagasan 1 Malaysia yang kononnya membawa agenda inklusif merupakan satu retorik.

"Bagi saya, komitmen kerajaan hanya akan diyakini kalau dibuktikan dengan tindakan," kata beliau.

Ujarnya, isu itu penting kerana ianya berlaku di peringkat pendidikan yang berbeza dengan peringkat-peringkat yang lain.

"Kalau isu pendidikan sebegitu pun tidak diberikan perhatian yang tegas, mana mungkin kerajaan akan mengambil tindakan kalau berlaku di tempat kerja atau tempat awam.

"Jawapan yang diberikan oleh Menteri tidak menggambarkan komitmen dan retorik 1 Malaysia yang bertepatan apabila Pakatan Rakyat menolaknya," tegas Yusmadi.

Dalam pada itu, beliau turut membidas tindakan kerajaan yang hanya bertindak menghukum individu terbabit selepas diasak oleh Ahli Parlimen kedua-dua belah pihak di Dewan Rakyat.

"Pada pandangan saya, BN masih lagi ditunjangi dengan politik perkauman sempit ala Umno yang berlawanan dengan agenda 1 Malaysia," ujar beliau.

Sumber: Suara Keadilan

Haniza Talha - Landscaping New Politics

0 ulasan
sumber :-

Haniza Talha - Landscaping New Politics


Putrajaya does not belong to politicians, says Bersih 2.0

Posted: 10 Nov 2010 06:21 PM PST

Source: The Malaysian Insider

KUALA LUMPUR, Nov 11 — Polls watchdog Bersih 2.0 has warned political parties not to claim Putrajaya as theirs as they start to gear up amid heated speculation of snap polls being held within the next six months.

Pakatan Rakyat (PR) leaders have frequently used the catchphrase "the road to Putrajaya" in their bid to ride on the political tsunami of Election 2008 that robbed Barisan Nasional (BN) of its customary two-thirds majority in Parliament.

"Putrajaya does not belong to any parties, but it belongs to the people of Malaysia," said Bersih 2.0 chairman Datuk Ambiga Sreenevasan last night at the launch of the movement.

"We the people will decide who can administer Putrajaya," she told a 600-strong audience. Bersih 2.0 was launched yesterday as a civil society movement independent of any political parties in contrast to its inception in 2005 as Bersih that included non-governmental organisations (NGOs) and opposition parties.

 

Sim says the EC must show that it is an independent body.

Bersih had then held a massive demonstration in the city in November 2007, which was estimated to number some 40,000 people, to protest for clean and fair elections.

"Civil societies, that is us, now take over as Bersih 2.0 knowing that Bersih 1 was a tough act to follow," said Ambiga.

Bersih 2.0, led by human rights group National Human Rights Society (Hakam) and women's group Empower, is a coalition of 62 NGOs, she said.

The former Bar Council president listed several issues that the revamped movement was fighting for: a clean electoral roll, automatic voter registration, reduction of the voting age from 21 years to 18 years, the use of indelible ink to prevent fraud, reforms in postal votes, free and fair media access, a 21-day minimum campaign period, impartial constituency redelineation, election finance reform, neutral administration of government bodies, and the rights of students to participate in politics.

Datuk Seri Najib Razak's administration has refused to implement an automatic registration system for voters, with Minister in the Prime Minister's Department Datuk Seri Nazri Aziz claiming that the government could not "force" voters to exercise their right to vote.

Ambiga said automatic registration easily enabled eligible voters to vote in view of the 4.2 million eligible Malaysians who had yet to register themselves as voters.

"Merely registering someone does not mean that person is forced to vote. You are giving easy access to every eligible voter to vote," she said.

She also pointed out that the voting age should be reduced to 18 years as Malaysians could join the army and the police force, as well as obtain a driving licence, at that age.

"You can shoot and get shot on behalf of the country at 18. You can join the police at 18. You can get a licence at 18. So why can't you vote at 18?" she asked.

 

Gopalan says the voting age should be reduced to 18 as people can marry at 16 years.

The widely-respected lawyer noted that several countries in the region allowed 18-year-old citizens to vote, while Indonesia's voting age was 17 years.

"In Bangladesh, Cambodia, Myanmar, Hong Kong, India, Laos, Nepal, Pakistan, the Philippines, Thailand, Vietnam and Timor Leste, the voting age is 18. In Indonesia, it's 17," said Ambiga to murmurs of surprise across the multi-racial crowd.

She also said the Election Commission (EC) had told her, during a meeting on Tuesday, that it has advised the press to give election candidates free media access.

"The EC said they do write to the press and tell them to give all candidates free access to the media. If that's the case, what's stopping the media from giving fair coverage to all candidates?" she asked.

The EC, however, refused to use indelible ink during the voting process, according to Ambiga.

"They won't consider indelible ink, but they're looking at other alternatives that involve technology," she said.

She added that the EC was also looking into reducing its four-month period to register voters as well as cleaning up the process for postal voters.

 

Siti Zaidatul says the Bersih 2.0 launch has strengthened her stand for democracy.

The EC has also expressed its willingness to consider a 21-day campaign period.

Meanwhile, PAS MP Dr Dzulkefly Ahmad stressed that Bersih was not about ensuring a victory for PR in the next election.

"It is my conviction and belief that Bersih is not about making sure the opposition wins the election," said Dzulkefly.

"What we want in Bersih is that finally, a mature democracy can be institutionalised here," he added.

In between speeches on electoral reform, the launch of Bersih 2.0 was punctuated with musical performances — a post-harvest dance by some Orang Asli and a drum and percussion piece by the Tugu Drum Circle — as well as stand-up comedy by writer and activist Hishamuddin Rais.

Siti Zaidatul Akma Mohamad, who was among the visitors to the launch, said the launch had strengthened her stand for democracy.

"I feel more energised. I feel more confident in what we stand for," said Siti Zaidatul, a 42-year-old manager.

"To get a fair country, we have to fight for the correct terms of democracy… like when Datuk Ambiga read what Bersih fights for," she added.

Financial consultant Gopalan Narayanan echoed Ambiga's call for the voting age to be reduced to 18 years, pointing out that 16-year-old Malaysians could get married.

"I support 18 as a voting age. After all, people can get married at 16," said Gopalan, 51.

"If they are matured enough to marry at 16, are they not matured enough to vote at 18?" he asked.

On the other hand, electrical engineering student Eric Sim demanded that EC prove that it was an independent body.

"The way they (the EC) delineate the constituencies is biased towards BN. They must show Malaysians that they are truly doing their job as a free commission instead of being biased towards any political party," said Sim.


Khalid orders probe into cronyism claims against PKNS

Posted: 10 Nov 2010 06:17 PM PST

SHAH ALAM, Nov 10 — Selangor Mentri Besar Tan Sri Khalid Ibrahim has instructed auditors at the Menteri Besar Incorporated (MBI) to investigate allegations of cronyism against the Selangor State Development Corporation (PKNS).

At the Selangor state assembly yesterday, Hulu Klang assemblyman Saari Sungib had claimed that PKNS's management was riddled with cronyism, and that the corporation had funded a RM520,000 wedding dinner for Malaysian astronaut Datuk Dr Sheikh Muszaphar Shukor.

"We have already set up a professional audit committee at MBI. I have ordered the audit to function now and asked them to conduct an investigation," Khalid told The Malaysian Insider today.

"PKNS already has an integrity pact," he added.

The integrity pact empowers external auditors to investigate claims of misappropriation or corruption, Khalid explained.

MBI is the parent company of all Selangor state subsidiaries.

Earlier today, PAS Selangor had called on Khalid to investigate Saari's accusations.

"PAS Selangor demands that all responsible parties, especially the Selangor mentri besar, to immediately investigate and obtain information on the validity of the allegations. As a party that respects transparency, honesty and responsibility, PAS Selangor is stunned with the facts brought up by the Hulu Klang assemblyman," PAS Selangor deputy commissioner Dr Che Rosli Che Mat told reporters at the sidelines of the state assembly today.

Yesterday, Saari claimed that the PKNS management appointed personal contacts to lead PKNS subsidiaries.

"There is perception among certain PKNS members that the PKNS management appoints known associates to work at PKNS and to lead PKNS subsidiaries that are developed," said Saari.

He further claimed that there was a marked disparity in pay between contract officers and senior officers.

"The wide salary difference between contract officers and right-hand officers have caused PKNS members to be dissatisfied," said the Hulu Klang assemblyman.

"The perception of PKNS members has become more negative towards the PKNS leadership when all contract officers are placed under one subsidiary, PKNS Holdings, with large salaries. Hulu Klang (assemblyman) requests that this perception [be] explained by the state government so that perceptions of cronyism in the management and leadership of a state-owned company will not arise," he added.

He then revealed that the monthly salaries of certain contract officers ranged from RM10,000 to RM24,000.

Saari also alleged that PKNS's costs of shifting to a temporary office as well as its new permanent office, the rent for both offices, and the cost of its corporate office renovations exceeded RM15 million in total.

"PKNS had to rent another building because its new corporate office had yet to be constructed. This caused costs to escalate because they have to shift twice. First from their current building to the transit building, and second from their transit building to their permanent building… the total cost is RM15,785,552," said Saari.

"PKNS leadership also apparently agreed to fund the wedding dinner of the astronaut that cost RM520,000, where astronauts from all over the world came to Datuk Sheikh Muszaphar's wedding," he added.

Today, Khalid said that he had given the professional audit committee two weeks to investigate Saari's allegations.

When asked if he would refer the matter to the Select Committee for Competency, Accountability and Transparency (Selcat), Khalid answered: "If needed, we will. If we find there is no need, we won't. We'll do all this when we get results from our professional audit committee."


MB Sokong “The Greater Kuala Lumpur and Klang”, minta kaji bangunan 100 tingkat

Posted: 10 Nov 2010 12:05 AM PST

Wednesday, 10 November 2010 | Ruangan: Berita

SHAH ALAM, 10 Nov- Menteri Besar , Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim menyokong projek membangunkan Lembah Klang menerusi projek The Greater Kuala Lumpur and Klang Valley kerana berpendapat ia mampu merangsang pertumbuhan ekonomi dan penyediaan kemudahan infrastruktur yang  lebih maju kepada penduduk di Lembah Klang.

Bagaimanapun, kesediaan beliau untuk bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan dalam menjayakan The Greater Kuala Lumpur  and Klang Valley tidak bermaksud beliau menyokong pembinaan menara 100 tingkat yang bakal dikenali sebagai Warisan Merdeka  yang terkandung dalam projek tersebut,

Menteri Besar berkata, pembinaan menara 100 tingkat perlu dibahaskan dan diteliti untuk mendapat pandangan pelbagai pihak dan  Permodalan Nasional Berhad (PNB) perlu menjelaskan sumber pembiayaan projek ini dan juga bagaimana ia boleh memberi kebaikan ekonomi, sosial dan infrastruktur kepada rakyat.

" Kita perlu bincang jika bangunan ini benar-benar akan memberi kebaikan kepada rakyat. Jika bangunan ini dibina hanya kerana ianya mahu dibina, saya rasa kita tidak perlu.  PNB perlu nyatakan secara terperinci bagaimana mereka boleh menjayakan pembangunan bangunan 100 tingkat ini," kata Tan Sri Abdul Khalid.

"Oleh itu, berita yang mengatakan saya menyokong pembinaan bangunan 100 tingkat tersebut adalah tidak tepat" katanya ketika diminta menjelaskan berita yang melaporkan Menteri Besar menyokong pembinaan Warisan Merdeka ketika berucap di Dewan Negeri Selangor  semalam.


Kupon air percuma untuk pangsapuri

Posted: 10 Nov 2010 12:00 AM PST

Wednesday, 10 November 2010 | Ruangan: Berita

Sekurang-kurangnya 69 skim pangsapuri kos rendah melibatkan 23,093 pembeli telah dikenalpasti bagi pelaksanaan fasa pertama pemberian air percuma kepada pangsapuri kos rendah yang menggunakan meter air pukal.

Kerajaan Negeri telah melaksanakan projek perintis pemberian kupon air percuma kepada pangsapuri kos rendah bermula di Pangsapuri Sri Tanjung untuk tempoh 3 bulan mulai jun lepas. Bagi tempoh itu, RM72,480.00 diperuntukan dalam tempoh percubaan itu. Perkara berbangkit akan dikaji dan kelemahan diperbaiki supaya sistem perlaksanaan akan dapat dipertingkatkan.

Menteri Besar Selangor Tan Sri Khalid Ibrahim memberitahu,skim pangsapuri kos rendah yang telah dipilih ini adalah berdasarkan keutamaan kepada pangsapuri-pangsapuri kos rendah yang mempunyai Badan Pengurusan Bersama (JMB)/Perbadanan Pengurusan (MC) yang aktif dan berpotensi.

"Kriteria ini ditetapkan kerana Kerajaan Negeri telah mempertanggungjawabkan JMB/MC untuk menguruskan pengedaran dan pengutipan kupon kepada pembeli-pembeli bagi membantu Kerajaan Negeri dalam memastikan program pemberian air percuma melalui sisitem kupon dapat dilaksanakan dengan teratur dan berkesan."

Tambahnya lagi, keadaan ini juga diambil berdasarkan maklum balas positif daripada pembeli Pangsapuri  Sri Tanjung dan lain-lain kawasan pangsapuri kos rendah berhubung pemberian kupon air percuma.

Bagi tujuan itu, dianggarkan sejumlah RM24.5 juta diperuntukkan setahun dibawah program Merakyatkan Ekonomi Selangor (MES) membabitkan 620 pemaju pangsapuri kos rendah di negeri ini.

Sementara itu, Kerajaan negeri sedang mempergiatkan usaha mengumpulkan maklumat skim pangsapuri kos rendah yang masih menggunakan meter air pukal bagi pelaksanaan fasa kedua pemberian kupon ini yang bermula tahun hadapan.

"Satu kempen pendaftaran terbuka akan dibuat di semua kaunter-kaunter pejabat unit Persuruhjaya Bangunan disemua pihak berkuasa tempatan".jelas Khalid.

Melalui kempen pendaftran ini,semua pemaju,badan pengurusan bersama,perbadanan pengurusan atau mana-mana pihak yang sah mewakili skim kawasan pemajuan pangsapuri kos rendah boleh membuat pendaftaran bagi menyertai program pemberian air percuma ini.


Selangor menghantar bantuan kepada mangsa banjir Kedah

Posted: 09 Nov 2010 11:54 PM PST

Tuesday, 09 November 2010 | Ruangan: Berita

SHAH ALAM, 9 Nov – Di pekarangan Dewan Annex, Menteri Besar, Tan Sri Khalid Ibrahim dan berapa anggota Exco melepaskan penghantaraan barang bantuan mangsa banjir ke tiga buah negeri dan sumbangan disampaikan kepada wakil kerajaan negeri.

Sumbangan disampaikan kepada wakil kerajaan negeri

Pada 7 November yang lepas, Kerajaan Negeri Selangor telah menyumbangkan sebanyak 1,000 kotak air yang mengandungi 24,000 botol 350 ml kepada mangsa banjir Kedah melalui Yayasan Aman Negeri Kedah. Penghantaran bantuan ini telah dilaksanakan oleh Konsortium ABASS dengan menggunakan tiga buah lori Majlis Perbandaran Subang Jaya (MPSJ).

Menteri Besar Selangor meneliti barang-barang bantuan yang akan di hantar ke negeri yang dilanda banjir sambil diperhatikan Ronnie Liu

Pada 9 November, Kerajaan Negeri Selangor telah menghulurkan bantuan barangan kegunaan harian yang merangkumi:

1) 5,000 cawan mee segera Maggi

2) 3,000 tin biskut

3) 100,000 paket Milo 3 dalam 1

4) 40,000 paket The Lipton

5) 10,000 paket Kotex

6) 1,000 tin susu bayi Dulex

Diharapkan dengan bantuan yang diberikan ini sedikit sebanyak dapat membantu mangsa-mangsa banjir dalam mengharungi bencana yang mereka hadapi ini.


Pimpinan

Angkatan Muda

Cabang