Pengikut

Nuffnang

Isnin, 12 Disember 2011

Anwar Ibrahim

0 ulasan
sumber :-

Anwar Ibrahim


Jambatan Atas Daratan Berharga RM210 Juta!

Posted: 12 Dec 2011 07:42 PM PST

Merdeka Review

*Teks ucapan Syed Husin Ali selaku senator (ahli Dewan Negara) pada 7 Disember 2011.

1. Waktu membentang Belanjawan atau Bajet 2012 di Dewan Rakyat pada 7 Oktober 2011, Menteri Kewangan merangkap Perdana Menteri menyatatakan,”Hakikatnya, Malaysia adalah negara yang berjaya.  Dalam tempoh yang singkat, kita telah merobah wajah Malaysia dari sebuah watan pertanian berpendapatan rendah menjadi negara perindustrian moden berpendapatan sederhana tinggi.”

2. Saya tidak menafikan bahawa Malaysia telah mencapai kejayaan dalam banyak bidang sejak Malaya mencapai Merdeka pada 1957.  Akan tetapi jikalau dibandingkan dengan beberapa buah negara sebaya, kejayaan itu tidaklah begitu membanggakan.  Dari segi ekonomi, sekitar tahun 1960, pendapatan perkapita Singapura, Korea Selatan dan Taiwan boleh dikatakan hampir sama dengan kita.  Akan tetapi sekarang ini pendapatan perkapita Singapura kira-kira tiga kali ganda Malaysia, manakala pendapatan perkapita Taiwan dan Korea Selatan pula lebih dari dua kali ganda Malaysia.  Kenapakah kita ketinggalan?

3. Memang benar jika dikatakan Malaysia tidak lagi berwajah pertanian, walaupun aktiviti pertanian masih luas diamalkan dan memberipekerjaan kepada sebilangan besar rakyat.  Akan tetapi tidak tepat sama sekali manakala didakwa Malaysia sudah menjadi “negara perindustrian moden”.  Jika dibandingkan dengan Korea Selatan, misalnya, kita dapati pencapaian negara kita masih terkebelakang.  Korea Selatan jauh lebih maju, bahkan boleh menyainginegara-negara Barat dalam bidang perkembangan elektronik dan digital.  Akan tetapi Malaysia tidak memperlihatkan tanda permulaan pun.  Dalam industri bermotor, kemampuan Korea Selatan juga mengatasi Malaysia.  Kereta-kereta buatan mereka boleh bersaing dengan model-model kereta terkenal dari Amerika danEropah.  Akan tetapi kereta-kereta kita belum mempunyai enjin yang sepenuhnya dicipta sendiri dan lebih bergantung hidup kepada pasaran tempatan yang dilindungi.

PERANAN BELANJAWAN

4. Sekarang ini kita lihat bahawa kadar kemajuan yangdicapai oleh beberapa buah negara seperti Vietnam, Thailand dan bahkan juga Indonesia mula mencabar kedudukan Malaysia.  Mengapakah ini berlaku.  Tentu banyak faktoryang menyebabkannya, yang menunggu untuk dikaji scara halus serta mendalam. Akan tetapi, oleh kerana kita membahaskan Belanjawan, izinkanlah saya mengemukakan hujah-hujah bagaimana Belanjawan mungkin memainkan peranan untuk menggalak kemajuan atau mengakibatkan sebaliknya.

5. Mengikut Belanjawan 2012 ini, jumlah anggaran perbelanjaan yangdicadangkan ialah RM232.83 bilion.  Sejumlah RM181.58 bilion (atau 78%) ialah untuk Perbelanjaan Mengurus dan RM51.25 (atau 22%) ialah untuk Perbelanjaan Pembangunan.  Peratus untuk Perbelanjaan Pembangunan 2012 ini lebih kecil daripada peratus untuk tahun lalu, iaitu 23.9%. Saya tidak tahu sama ada ini peratus yang terkecil untuk Pembangunan sejak Belanjawan yang pertama.  Yang pasti ia adalah terkecil sekali sejak tahun 2000.  Sejak tahun itu anggaran perbelanjaan untuk Pembangunan menurun daripada 31.6% (tahun2000), ke 28.4% (tahun 2004) dan 27.2% (tahun 2008) hinggalah 22.0% (tahun2012).  Penurunan ini tentu menjejaskan kadar pembangunan negara.

6. Ada sekurang-kurangnya dua peranan besar yang harus dimainkan oleh Belanjawan. Pertama ia harus cuba mengatasi secara progresif kelemahan struktural jangka panjang sesebuah ekonomi.  Jadi Belanjawan tidak terbatas hanya menentukan pendapatan dan perbelanjaan mengikut jangka pendek bagi satu-satu tahun secara terpisah.  Kedua, ia harus mengulangkaji kemajuan serta masalah bagi tahun itu dan membuat ramalan untuk tahun berikutan serta mengemuka syor-syor untuk menumbuhkan ekonomi sambil mengatasi masalah serta kesulitan yang mungkin timbul.

7. Seperti kita maklum instrumen terpenting bagi mencapai matlamat Belanjawan dari segi pendapatan ialah cukai langsung dan cukai tidak langsung.  Antara cukai langsung ialah cukai pendapatan perseorangan dan korporat; manakala cukai tidak langsung pula termasuklah cukai jualan, duti import dan export dan duti eksais.  GST juga merupakan cukai tidak langsung yang membebankan semua golongan masyarakat dan lebih teruk kesannya ke atas rakyat berpendapatan rendah.  Dari segi perbelaanjaan pula ialah perbelanjaan pengurusan dan pembangunan, termasuk “transfer payments” dan subsidi.  Instrumen ini sering disebut sebagai instrumen fiskal.

KELEMAHAN STRUKTUR EKONOMI

8.Kelemahan pertama dalam struktur ekonomi Malaysia ialah terbukanya ia kepada pengaruh ekonomi global.  Ekonomi Malaysia bergantung kuat kepada perdagangan dan pada masa sama kepada pelaburan langsung asing (FDI).  Permintaan dari luar adalah sebagian penting dari keseluruhan permintaan.  Pusat pasaran dunia, terutama sekali Amerika Syarikat, Eropah dan Jepun sekarang ini sedang menghadapi masalah besar, dengan kadar pertumbuhan yang perlahan, kadar pengangguran yang meningkat, hutang isi rumah dan sektor awam yang tinggi dan sektor kewangan yang boleh membawa kepada kemelesetan.

9. Segala ini sudah pasti akan mempunyai kesan buruk ke atas export, yang boleh mengakibatkan kelembapan pertumbuhan ekonomi negara kita, terutama sekali bagi tahun akan datang.  Sektor yang paling kuat bergantung kepada export seperti pengilangan atau pembuatan dan perkhidmatan, terutama pelancongan, mungkin mengalami keadaan merudum akibat daripada kejutan luar yang mendadak. Sebahagian besar tenaga kerja di sektor-sektor yang terjejas ini mungkin akan menghadapi ancaman bahaya terjebak ke dalam kancah masalah ekonomi seperti kehilangan atau pembuangan kerja.

10. Kelemahan kedua ialah trend bertambah besarnya jurang perbezaan dalam pengagihan pendapatan di Malaysia.  Hal ini memang sering berlaku dalam semua masyarakat kapitalis.  Pada ketika ini, lapisan 20% di atas rumah tangga dalam negara memiliki 52% daripada kekayaan negara, manakala 40% dari yang di bawah sekali memiliki hanya 15%.  Angkali Gini masih tinggi lagi, iaitu di sekitar 0.462.  Akibatnya, di negara Malaysia ini segelintir kecil golongan elit, terutama yang 5% di atas,mempunyai lebihan (surplus) yang banyak.  Pada masa yang sama majoriti besar, yang meliputi mereka dalam lapisan pendapatan rendah dan menegah menghadapi banyak defisit (kurangan).

11. Oleh kerana itu tidak peliklah sebahagian besar dari rakyat Malaysia terbeban dengan jumlah hutang yang membimbangkan.  Pada akhir 2010, jumlah hutang isi rumah yang ditanggung rakyat Malaysia telah mencecah RM577 bilion bersamaan 77% dari KDNK.  Ada di kalangan mereka yang banyak berhutang daripada bank, khidmat kad kredit, syarikat hutang beli (higher purchase), untuk membeli rumah, kereta dan juga menampung perbelanjaan pendidikan anak.  Ada pula yang terpaksa hidup menanggung penggunaan yang rendah (underconsumption).  Pada keseluruhan, akibatnya ialah ekonomi menanggung kekurangan permintaan yang disebabkan salah satunya oleh masyarakat yang bertambah tidak saksama.       

12. Kelemahan ketiga ialah tampungan kemahiran dan pengetahuan yang kecil serta terbatas disebabkan oleh pengaliran keluar bakat atau “braindrain” dan kemasukan besar-besaran pekerja separuh mahir atau tidak mahir dan juga asas teknologi yang lemah.  Pertumbuhan produktiviti terbatas.  Malaysia terus terperangkap dalam “middle income trap” dan tidak dapat keluar dari perangkap ini oleh kerana kemahiran yang terbatas.  Masalah ini berkaitan dengan masalah mutu pendidikan yang merosot, usaha penyelidikan yang lemah dan kekurangan sifat innovasi oleh kerana amalan kronisme dan juga kurang mengkui kecemerlangan.

13. Kelemahan keempat ialah wujudnya negara yang lemah, tidak cekap tidak telus serta tidak akauntabel, dan luasnya institusi yang korup seperti polis, kehakiman, birokrasi, Suruhanjaya Pilihanraya dan SPRM.  Ini membawa kepada bertambah kurangnya keyakinan terhadap tata kelola baik (good governance) secara keseluruhannya.

14. Keempat-empat yang dijelaskan di atas merupakan kelemahan jangka panjang. Selain itu ada dua kelemahan jangka pendek.  Pertama ialah ekonomi Malaysia tahun depan mungkin menghadapi suasana antarabangsa yang tidak menetap dan tinggi risikonya.  Ia boleh mengakibatkan pertumbuhan lebih perlahan serta pembuangan kerja yang besar dan mendadak.  Keduanya, orang ramai terutama sekali golongan pekerja di bandar terus menghadapi tekanan yang timbul dari kos hidup meningkat; ini mengakibatkan kejatuahan pendapatan sebenar, ertinya dengan pendapatan sama bertambah kurang barang-barang yang boleh dibeli.

MENILAI BLANJAWAN 2012

Melindungi Golongan Terdedah – Pekerja

15. Memandang kepada keadaan golongan pekerja bandar yang paling terdedah kepada kejutan luar, sangat perlu dikaji semula jaringan keselamatan (safety net) yang disediakan untuk mereka.  Akan tetapi perkara ini tidak kelihatan dalam Belanjawan 2012 dan ini sangat mengecewakan.  Kini, jikalau seseorang pekerja dibuang kerja, beliau berhak mendapatkan hanya sedikit faedah atau ganti rugi mengikut Akta Pekerjaan 1955 akibat dibuang kerja.  Ada beberapa kelemahan dalam Akta ini yang sepatutnya ditangani oleh Belanjawan 2012.  Akan tetapi ini tidak dilakukan.

16. Berhubung ini ada tiga perkara yang sepatutnya diberi perhatian. Pertama, hanya pekerja yang mempunyai pendapatan pada peringkat tertentu saja yang berhak menerima ganti rugi. Walaupun paras pendapatan yang ditentukan telah dinaikkan, namun patutnya ia boleh ditingkatkan lagi supaya boleh meliputi golongan pekerja yang lebih ramai lagi.  Kedua, bilangan berapa bulan dalam setahun perkhidmatan yang harus dikira untuk mendapatkan ganti rugi sepatutnya ditambah juga.  Ketiga ialah penguatkuasaan bagi melaksanakan syarat ganti rugi ini adalah lemah.  Prestasi Jabatan Pekerjaan dalam hal ini tidak memuaskan dan harus diperbaiki.

17. Ada satu lagi masalah yang menunggu golongan pekerja yang mudah terjejas ini. Kementerian Sumber Manusia sedang meminta kelulusan untuk membuat pindaan tertentu ke atas Akta Pekerjaan 1955.  Pindaan ini meminta supaya dibenarkan dari segi undang-undang proses pengambilan pekerja dilakukan oleh pihak luar atau di-”outsource”.  Dengan pindaan tersebut pihak ketiga, iaitu kontraktor pekerja akan diperkenalkan kepada tempat kerja, yang pada masa kini terdiri hanya kepada dua pihak, iaitu pekerja dan majikan. Terma dan syarat pekerjaan akan lebih teruk dan menindas, dan kedudukan pekerja akan menjadi bertambah lemah sebab lebih sulit bagi mereka untuk menubuhkan kesatuan dan mengambil tindakan perusahaan ke atas majikan. Cara ini seperti memperkenalkan semula sistem “kangani” yang diamalkan di zaman penjajahan.

18. Belanjawan ini sepatutnya telah mengesyorkan langkah-langkah untuk melunakkan kesan kuat ke atas ekonomi akibat kejutan dari luar.  Satu cara ialah dengan menaikkan permintaan domestik melalui penggunaan domestik yang dipertingkatkan. Belanjawan ini ada menyentuh perkara ini, akan tetapi dengan premis yang boleh dipertikaikan, iaitu kenaikan kadar pendapatan.  Sebenarnya, yang diperlukan ialah memperkenalkan strategi pengagihan pendapatan yang lebih banyak kepada golongan yang berpendapatan rendah.  Misalnya, perbelanjaan tidak produktif seperti perbelanjaan ketenteraan, baik pulih dan peningkatan taraf kediaman rasmi dan perbelanjaan keluar negara sepatutnya dikurangkan, bahkan jika sesuai, dibatalkan. Pada masa yang sama perbelanjaan untuk Pembangunan Masyarakat dan Desa dan perbelanjaan untuk Kebajikan Masyarakat, misalnya hendaklah dinaikkan lebih besar. Sekarang ini, perbelanjaan masing-masing bagi kedua-dua ini hanya 0.3% dan 0.2% sahaja daripada jumlah anggaran perbelanjaan.

19. Simpanan atau jimatan dari mengurangkan atau membatalkan segala perbelanjaan yang tidak produktif ini boleh disalurkan kepada golongan miskin dan berpendapatan rendah dalam bentuk bayaran kebajikan, bayaran pencen minimum yang boleh membantu penghidupan, bayaran pencen yang berkaitan dengan inflasi, dan perbelanjaan tambahan untuk membina rumah bagi golongan miskin, memperbaiki layanan kesihatan dan juga pengangkutan awam. Walaupun Belanjawan ini menaikkan tambahan tahunan sebanyak 2% bagi pencen bekas pekerja awam mulai 2013, namun ini adalah lebih rendah daripada kadar inflasi.  Walaupun ia membantu sedikit, peruntukan ini gagal untuk melindungi nilai sebenar pencen.  Sehubungan ini gaji minimum boleh memainkan peranan penting.  Akan tetapi PM mengelak perkara ini dalam ucapan Belanjawannya.

Kedudukan Golongan Petani

20. Perlu diingat bahawa para petani juga boleh terjejas pendapatannya oleh perubahan suasana ekonomi yang berlaku di pusat pasaran dunia.  Getah dan kelapa sawit merupakan hasil pertanian komersial yang boleh turun naik mengikut harga pasaran dunia; dan pendapatan mereka pun turut dipengaruhi.  Beberapa langkah boleh membantu petani ini semasa mengalami harga rendah.  Pertama ialah dengan memberikan subsidi.  Kedua ialah dengan mengadakan harga stabil melalui sistem stok penimbal. Waktu harga rendah, badan stok penimbal boleh membeli keluaran petani untuk menambah permintaan dan menaikkan harga.  Keluaran yang dibeli disimpan dalam stok. Waktu harga naik pula, stok boleh dikeluarkan untuk menambah bekalan dan sekaligus menurunkan harga.  Sistem ini memang susah dilaksanakan, akan tetapi belum pernah dicuba.

21. Dari segi pemilikan sumber pengeluaran, pendapatan petani adalah rendah apabila mereka tidak memiliki atau kurang memiliki tanah. Oleh itu mereka menyewa tanah dan akibatnya mereka mendapat hanya sebahagian, biasanya separuh, daripada hasil yang dikeluarkan.  Cara terbaik ialah untuk mengadakan rancangan bagi memberi tanah kepada petani tiada atau kurang tanah.  Ini tujuan utama rancangan Felda sebagaimana yang diperkenalkan oleh bekas Perdana Menteri Razak Hussein.  Akan tetapi, semasa zaman anaknya PM Najib Razak, tanah milik peneroka Felda diambil alih dan dijadikan milik Felda Plantations, dijalankan atas asas kapitalis yang menutamakan untung syarikat bukannya kebajikan para petani atau pekerja.  Peneroka yang menyerahkan tanah mereka secara sukarela atau terpaksa kepada ladang ini, mendapat pendapatan bulanan yang jauh lebih kecil (adakalanya separuh atau sepertiga saja) daripada yang diperolehi peneroka yang tidak menyerahkan tanah mereka tetapi terus mengerjakannya sendiri.

Penyenaraian FELDA Global Ventres Holding Bhd

22. Dalam ucapan Belanjawan terbarunya, berbicara tentang Fokus Pertama; Meligat Pelaburan, Najib Razak mengumumkan rancangan untuk menyenaraikan Felda Global Ventures Holding Bhd di bursa saham pada separuh pertama tahun 2012.  Peneroka Felda dijanjikan durian runtuh. Ketua Pembangkang dalam Dewan Rakyat telah mengeluarkan satu kenyataan media yang panjang mengkritik rancangan ini.  Di sini saya memetik beberapa perkara pokok yang disebutnya.  Felda Global Ventures memiliki hanya 42,000 hektar tanah di Kalimantan yang masih dalam peringkat penanaman dan semaian.  Jadi, untuk tujuan penyenaraian ini, Felda berhasrat untuk memajakkan 350,000 hektar kepada Global Ventures.  Memajakkan tanah Felda denga tujuan penyenaraian ini adalah bertentangan dengan semangat Akta Kemajuan Tanah yang dihasratkan oleh mantan PM Razak.

23. Struktur Pra Penyenaraian Felda Global Venures di mana Koperasi Permodalan Felda akan memiliki 60% ekuiti sementara FELDA memiliki 40% kelihatan direka untuk menipu dan mengabui mata rakyat, terutama peneroka dankakitangan Felda. Kononnya wujud konflik kuasa eksekutif apabila Pengarah Besar Felda juga memegang jawatan Pengerusi Permodalan Felda.  Pengerusi Felda Isa Samad merampas kuasa Pengerusi Permoalan Felda dengan melanggar Akta Koperasi melalui Agenda Khas Mesyuarat Lembaga Pengarah Feld ketika Pengarah Besar FELDA sedang menunaikan umrah.  Mengikut maklumat, perubahan struktur ini dirancang oleh Ketua Eksekutif FELDA, Sabri Ahmad.

24. Difahamkan tujuan perubahan ini ialah untuk memungkinkan Isa Samad mengambil tindakan meluluskan pelepasan pegangan ekuiti Koperasi Pemodalan Felda dalam Felda Holdings dan merombak pengurusan dan ahli lembaga pengarah, mengetuai jawatankuasa pelaburan dan merobah polisi sedia ada yang menjaga kepentingan ahli koperasi.  Ia juga untuk menutup mata kakitangan FELDA yang menjadi ahli Koperasi Permodalan FELDA dari mengetahui bahawa mereka bakal kehilangan majoriti 55% dalam saham Felda Holdings Bhd.  Struktur selepas penyenaraian akan menyaksikan penguasaan saham Koperasi Permodalan Felda dalam Anak-anak Syarikat FELDA susut kepada 30% saja dan baki 70% lagi ditawarkan kepada pelabur luar.

25. Felda Global Ventures bukanlah sebuah syarikat yang diurus dengan baik.  Ia telah mengalami kerugian sehingga ratusan juta ringgit dalam pelaburan luar negara seperti pelaburan dalam Twin Rivers Technologies dan pembelian apartment di Mekah.  Ketua Eksekutif syarikat ini pula pernah disyaki terlibat dalam salah laku yang mengakibatkan kerugian RM120 juta di Syarikat Golden Hope Plantation Bhd.  Setelah disiasat oleh KPMG Forensics, beliau terpaksa meletakkan jawatan sebagai Penasihat Intergrasi Kumpulan SimeDarby, seperti dilaporkan dalam Straits Times bertarikh 11 Jun 2008.

26. Durian runtuh yang dijanjikan Perdana Menteri akan merupakan hanya pemberian sekali (one off).  Sebaliknya FELDA kehilangan pendapatan antara RM1.5-RM2 bilion setahun yang sahrusnya boleh digunakan untuk kebajikan peneroka.  Jaminan Isa Samad dan Sabri Ahmad bahawa FELDA bakal dibayar RM1 bilion setahun selama 99 tahun bagi meneruskan aktiviti pertanian dan pembangunan sosio-ekonomi peneroka amat disangsikan.  Ini ialah kerana difahamkan tidak ada jaminan bertulis mengenai perkara tersebut dalam Perjanjian Pajakan.

Kekurangan Kemahiran dan Pengetahuan

27. Di negara kita ini, tampungan kemahiran dan pengtahuan adalah terbatas dan asas teknologinya lemah.  Ini mungkin diakibatkan oleh mutu pendidikan yang semakin merosot dan kapasiti penyelidikan yang terbatas di kalangan universiti dan lain-lain institusi penyelidikan tempatan.  Seterusnya tendesi mengutamakan faktor-faktor lain daripada kejayaan ilmu bagi kemasukan pelajar ke pusat-pusat pengajian tinggi; kelayakan bagi kenaikan pangkat kakitangan; sukatan pelajaran yang tidak tersusun rapi; sistem peperiksaan yangtidak begitu ketat semuanya menyumbang kepada kemerosotan mutu pendidikan dan seterusnya kelemahan asas teknologi kita.

28. Kerjasama universiti dengan industri yang lemah dalam bidang latihan dan penyelidikan membawa kepada kegagalan syarikat kecil dan sederhana (SMI) untuk meningkatkan teknologinya.  Belanjawan 2012 sepatutnya memberikan insentif untuk menggalakkan kerjasama itu.  Tampungan kemahiran danpengetahuan ini ditambah burukkan lagi oleh “brain drain” yang luas berlaku.  Saya menyokong rancangan untuk menaikkan pendapatan guru dan penjawat awam lain, akan tetapi ini tidak mencukupi.  Lebih penting, ia mesti diikuti oleh langkah-langkah di dalam dan di luar Belanjawan, untuk mengatasi masalah-masalah yang saya sebut di atas bagi meningkatkan mutu, menambah efisiensi dan menguatkan kapasiti teknologi.

29. Sehubungan izinkan saya merujuk kepada Fokus Kedua: Mengungguli Modal Insan, Mencerna Kreativiti dan Mencetus Innovasi dalam UcapanBelanjawan.  Perdana Menteri menyatakan dua perkara di dalamnya.  Pertama,katanya “institusi penyelidikan perlu menyusun semula stratagi untuk menterjemahkan hasil R&D kepada produk bernilai kommersial”. Pandangan ini diterima.  Akan tetapi ia tidak mungkin berlaku dengan meluas kerana peruntukan negara ini kepada R&D sangat kecil, iaitu dalam lingkungan 3 peratus daripada KDNK saja.  Pada hal pukul rata bagi seluruh dunia ialah hampir 6 peratus dan dalam rantau ini dalam lingkungan 4 peratus. Dari segi peruntukan ini kelihatan seolah-olah Malaysia tidak memberi penekanan yang berat kepada R&D.

30. Keduanya, PM menegaskan “Innovasi perlu diterap dan diamalkan oleh semua”. Untuk menggalakkan ini beliau mengumumkan Gerakan Innovasi Nasional bagi tahun 2012, dengan peruntukan RM100 juta bagi mengatur beberapa inisiatif strategik. Sesuai dengannya tujuh langkah dirancangkan.  Sebenarnya, gerakan seperti ini tidak begitu mencukupi. Innovasi adalah berkaitan dengan kreativiti dan seterusnya dengan pembentukan minda yang bebas dan kritikal.  Ini tidak mungkin berlaku sekiranya meluas psikologi takut di dalam masyarakat melalui undang-undang seperti ISA, dan pelbagai tindakan menekan minda dalam institusi pendidikan, terutama di peringkat Universiti, melalui AUKU dan “Aku Janji”.  Perkara ini akan dibincang nanti bila tiba waktunya.  Buat semenatara ini, perlu ditegaskan segala undang-undang yang menekan ini perlu dimansuhkan dan bukan cuma dipinda saja.

B. Membentuk Masyarakat Malaysia Lebih Saksama

Apabila pasaran saham pulih nanti, saya ingin melihat cukai keuntungan modal (capital gains tax), iaitu untuk mencukai keuntungan daripada spekulasi.  Saya juga ingin melihat Kerajaan menumpu atau fokus sumber cukainya daripada cukai langsung lebih daripada cukai tidak langsung.  Dari segi inilah cukai GSP harus ditolak, kerana ia berbentuk regresif dan akan lebih memberatkan beban ke atas golongan berpendapatan rendah, Seterusnya, demi menggalakkan kesaksamaan serta kesama-rataan sosial, Kerajaan perlu meningkatkan kadar cukai pendapatan yang lebih tinggi kepada golongan kaya, pada kedua-dua peringkat individu dan korporat.  

32. Dengan langakah-langkah sedemikian, surplus atau lebihan daripada isi rumah dan korporat yang kaya boleh dipindahkan kepada golongan miskin dan berpendapatan rendah yang mempunyai “marginal propensity” Lebih tinggi untuk mengguna.  Lebihan daripada mereka yang berada yang selalunya terbiar atau dilabur kepada aset kewangan yang tidak produktif atau harta, bolehlah digerakkan melalui penggunaan yang bertambah oleh golongan miskin dan bependapatan rendah.  Dengan ini, jumlah permintaan boleh ditingkatkan dan pertumbuhan dapat dipercepat, walaupun pada masa suasana antarabangsa tidak begitu baik bagi ekonomi Malaysia. 

33. Akan tetapi perkara ini akan berjaya dilakukan hanya dengan campur tangan pihak pemerintah.  Ini tidak mungkin dilakukan sekiranya pemerintah melaksanakan dasar liberalisasi dan sistem ekonomi pasaran yang luas.  PM Najib Razak nyata sekali berazam untuk menguatkan asas dasar liberalisasi dalam melaksanakan segala rancangan pembangunannya. Perlu diingat bahawa jika dasar liberalisasi diteruskan tanpa batas dengan tidak membenarkan peranan kerajaan, kerajaan akhirnya harus menamatkan DEB yang diagung-agungkannya itu.  Sebabnya ialah ialah sebahagian besar dari matlamat DEB itu akan dapat tercapai hanya dengan membenarkan peranan kerajaan dan bukannya bergantung hanya kepada peranan pasaran.

33. Begitu juga dengan kemudahan sosial seperti pendidikan dan kesihatan.  Dalam keadaan dasar liberalisasi seluasnya, tentulah kemudahan pendidikan dan kesihatan akan diswasta sepenuhnya. Selari dengan ini kemungkinan besarnya kebajikan rakyat akan diabaikan untuk memberikan peluang terbuka kepada modal untuk membuat untung daripadanya.  Golongan yang paling teruk menanggung tekanan dari dasar ini tentu sekalilah yang miskin dan berpendapatan rendah.  Lihat saja betapa mahalnya bayaran untuk memasuki universiti dan hospital swasta.  Sudah tentu mereka daripada lapisan bawahan dalam masyarakat tidak termampu membayarnya.

34. Baru-baru ini ada berita besar yang menyatakan bahawa akan dilakukan penstrukturan semula perkhidmatan perubatan dengan mengubah antara lainnya “health financing” (pembayaran untuk kesihatan).  Saya tidak faham mengapa hal ini perlu dilakukan, melainkan hanya untuk memberi keuntungan kepada golongan kecil tertentu yang memang sudah kaya, melalui penswastaan perkhidmatan kesihatan ini. Ini sesuai dengan tuntutan liberalisasi.  Kerajaan hendaklah mengkaji dengan halus sekali sebelum melaksanakan rancangan ini.  Sebabnya ia akan mengakibatkan bebanan berat terutama sekali kepada golongan miskin dan berpendapatan rendah. Mengikut ini tiap-tiap pesakit terpaksa membayar sendiri untuk mendapat khidmat kesihatan.  Ini tidak harus berlaku sama sekali.  Sehubungan ini juga harga ubat-ubatan mesti direndahkan lagi.  Hendaklah diadakan peraturan supaya Ubatan-ubatan “generic”, yang jauh lebih murah, mudah diperolehi oleh rakyat ramai.

35. Nampaknya, salah satu daripada tujuan meluaskan dasar liberalisasi ialah untuk menarik lebih banyak pelaburan langsung asing (FDI). Akan tetapi kejayaan Malaysia manarik pelaburan asing, apabila dibandingkan dengan negara-negara lain tidaklah begitu berjaya. Mengikut laporan “FDI Report Outlook” yang diterbitkan oleh Financial Times, edisi terbaru keluaran Mei 2011, kedudukan lima negara yang paling banyak mendapat pelaburan luar ialah: China, India, Australia, Vietnam, dan Singapura. Malaysia tidak termasuk dalam senarai.  Malah jumlah pelaburan asing yang masuk ke Vietnam adalah RM87 bilion dan Singapura sebanyak RM39 bilion.  Akan tetapi Malaysia hanya memperolehi RM29 bilion.  Dakwaan yang dibuat oleh YB yang bercakap sebelum saya tanpa mengemukakan bukti adalah tidak benar.

36. Saya bukan menentang usaha untuk menarik modal asing.  Saya cuma hendak menegaskan dua perkara.  Pertama, kita tidak boleh bergantung kepada modal asing sepenuhnya, bahkan mobilisasi modal tempatan hendaklah digalakkan juga.  Keduanya, apabila kita menerima modal asing, kita hendaklah jelas untuk tujuan atau matalamat apa ia digunakan.  Adakah lebih untuk menjana pekerjaan dengan gaji bepatutan di kalangan rakyat daripada memberi peluang pemodal asing mengaut keuntungan?  Seterusnya, sebagai misalan, jikalau modal asing itu digunakan untuk membina rumah, adakah yang dibina itu hanya rumah-rumah mewah saja untuk untuk dijual kepada golongan atasan dan memaksimakan untung modal asing?  

Laporan Audit: Kelemahan Urusan Atau Rasuah?

37. Sekarang saya ingin berpindah kepada Laporan Ketua Audit Negara.  Tiap-tiap tahun kita membaca lapora tentang Kementerian dan Jabatan membeli pelbagai barang dan alat dengan bayaran berkali ganda dari harga pasaran.  Akan tetapi nampaknya tidak ada tindakan tegas dan berkesan diambil.  Itu sebab kita membaca cerita yang berulang tahun ini.  Antaranya ialah: Laptopdan pencetak berharga RM3428 dibeli 246% lebih mahal; LCD TV dn DVD Player berharga RM2182 dibeli 638% lebih mahal; Radar X-Brand berharga RM8255 dibeli 478% lebih mahal; Bushbell Binoculars berharga RM2827 dibeli 1893% lebih mahal; Marine Binoculars berharga RM11940 dibeli 2805% lebih mahal; dan Walkietalkie berharga RM1561 dibeli 177% lebih mahal.  Ini contoh-contoh daripada Jabatan Taman Laut Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar saja.  Adakah ini kerana kelemahan urusan atau Rasuah. Hendaklah dipastikan perkara seperti ini tidak berulang lagi.

38. Sekian lama kita melihat pendedahan demi pendedahan berhubung Projek Feedlot yang telah diberikan kepada suami seorang Menteri. Sebanyak RM250 juta diserahkan, walaupun bentuknya dipertikaikan, sama ada hutang atau geran.  Jikalau hutang, tiada tempoh membayar balik.  Sebahagian dari wang ini telah digunakan untuk bermacam-macam perkara yang tidak ada kena mengena dengan penternakan lembu. Antaranya ialah membeli kondo, tanah, kereta Mercedes, pergi melancong dan umrah, dan sebagainya.  Perincian yang jelas diberikan tentang setiap perkara yang didedahkan. Menteri kata dia tiada kaitan.  TPM menafikan skandal ini, mungkin kerana projek diberikan semasa beliau Menteri Pertanian. Yang anehnya PM pun menolak tuduhan-tuduhan yang dibuat. Sepatutnya beliau harus berkata perkara ini akan disiasat.

39. Satu lagi pendedahan oleh Ketua Audit Negara ialah mengenai pembelian 257 kenderaan berperisai dari Turki oleh Kementerian Pertahanan.  Kerajaan Malaysia tidak melakukan kaji selidik apabila membayar syarikat Deftech Malaysia sebanyak RM29.4 juta bagi setiap kenderaan, pada hal Deftech Malaysia membayar hanya RM6.6 juta kepada FNSS Turki.  Ertinya, perbezaan atau ketirisan sebanyak RM23 juta sebuah.  Sekiranya Kerajaan memberi secara langsung (Kerajaan dengan Kerajaan), harganya tidak melebihi RM4.5 juta sebuah. Bezanya bagi 257 kenderaan melebihi RM6 bilion.  Siapakah yang mendapat laba daripada transaksi ini?  Sekali lagi saya ingin bertanya: salah urus atau rasuah?

40. Satu hal yang tidak diketahui umum, dan bukan didedah oleh Ketua Auditor ialah tentang pembinaan Jambatan Sungai Bagus, Bandar Baru Ketereh, Daerah Kemaman. Paling aneh, jambatan ini dibina atas daratan dan tidak melintasi Sungai Bagus, sebagaimana tujuan jambatan dibina.  Harga asal kontrak RM174 juta.  Harga semasa sudah meningkat RM210 juta.  Tambahan RM70 juta untuk membentung anak Sungai Bagus mengalir di bawah jambatan!  Jambatan ini hampir siap dan tiada halangan dan larangan dari JKR yang mengawasi pembinaan. Bayaran dibuat mengikut kemajuan kerja. Usaha untuk mengalih anak Sungai Bagus ke bawah jambatan dilakukan tanpa merujuk kepada Jabatan Parit dan Sungai.  Proses tender sedang dirangka.  Nama kontraktor jambatan atas darat ini ialah: TSR Construction Sdn Bhd. Khabarnya kontraktor seorang AJK UMNO Bahagian Ulu Terengganu.

41. Contoh-contoh yang diberi merupakan hanya sebahagian daripada bukti bagaimana wang rakyat dan kekayaan negara dirompak dengan begitu mudah sekali.  Kita jangan lupa perompakan lebih besar telah berlaku. Dewan Rakyat pernah diberitahu oleh seorang Menteri apabila menjawab soalan, bahawa sebanyak kira-kira RM52 wang ekuiti Bumiputera telah hilang. Bagaimanakah wang sebayak ini boleh lesap? Siapakah yang secara langsung bertanggungjawab atas kelesapan ini? Jikalau RM52 bilion boleh hilang tanpa penjelasan, apalah perlunya mengambil tindakan ke atas jumlah RM210 atau RM250 juta.  Keadaan sudah parah.  Ia tidak boleh didiamkan lagi.

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Enam NGO Antarabangsa Desak Taib, Keluarganya Ditangkap

Posted: 12 Dec 2011 07:17 PM PST

Pertubuhan bukan kerajaan (NGO) dari enam negara mendesak supaya Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Abdul Taib Mahmud dan 13 ahli keluarganya ditangkap atas pelbagai dakwaan, termasuk salah guna jawatan awam, rasuah dan konspirasi untuk membentuk sebuah organisasi jenayah.

Antara NGO yang membuat tuntutan berkenaan adalah Dana Bruno Manser (BMF), Greenpeace dan pertubuhan pemantau hutan dunia, Fern.

Mereka telah mengemukakan surat bertarikh hari ini kepada kerajaan Malaysia supaya menangkap individu berkenaan kerana dituduh dengan pelbagai dakwaan berkaitan dengan pengagihan dana awam secara haram, salah guna jawatan awam, merampas tanah kerajaan, rasuah, eksploitasi konflik kepentingan dan sebagainya.

Surat berkenaan dihantar ke Pejabat Peguam Negara, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dan Ketua Polis Negara.

“Kami memohon pendakwa utama Malaysia pada kadar segera menangkap dan mendakwa Ketua Menteri Sarawak, empat anaknya, lapan adik-beradiknya dan sepupu pertamanya, Abdul Hamed Sepawi,” kata NGO itu dalam surat mereka.

azlan

Selain Abdul Taib, 75, mereka yang dinamakan itu adalah anak-anaknya, Jamilah Hamidah Taib Murray, Mahmud Abu Bekir Taib, Sulaiman Abdul Rahman Taib, Hanifah Hajar Taib.

Manakala adik beradiknya pula adalah Ibrahim Mahmud, Aisah Zainab Mahmud, Zaleha Mahmud, Onn Mahmud, Mohamad Ali Mahmud, Mohd Tufail Mahmud, Amar Hajar Fredahanum Mahmud, dan Raziah Mahmud.

Surat 10 muka surat itu ditandatangani oleh 13 NGO dari Malaysia, Australia, Jerman, Jepun, Switzerland dan United Kingdom serta beberapa tandatangan individu dari Malaysia.

Defense Urges Acquittal In Malaysia Anwar Case

Posted: 12 Dec 2011 09:26 AM PST

The Associated Press

Opposition leader Anwar Ibrahim’s defense lawyers urged Malaysia’s High Court on Monday to acquit him on sodomy charges, claiming the man who accused him is a liar.

Anwar’s defense was presenting its closing arguments in a trial that could lead to a 20-year prison sentence if Anwar is convicted of sodomizing a 26-year-old male former aide.

Opposition supporters believe the government orchestrated the case to destroy its main political foe ahead of national elections widely expected next year. Prime Minister Najib Razak has denied any conspiracy.

Anwar’s chief attorney, Karpal Singh, told the Kuala Lumpur High Court that testimony by Anwar’s accuser, Saiful Bukhari Azlan, was “unworthy of belief.”

Saiful has said that Anwar, 64, coerced him into having sex at a Kuala Lumpur apartment in June 2008. Sodomy, even consensual, is a crime in Muslim-majority Malaysia.

Karpal said it was difficult to imagine that Saiful “acted like a lamb” and did not attempt to flee even though he had the chance to do so.

Anwar’s lawyers added that Saiful’s testimony was unbelievable because medical experts had said Anwar was incapable of such vigorous movement, partly because he has years-old back problems.

Saiful is “a compulsive and consummate liar,” defense attorney Sankara Nair said.

Prosecution lawyers are expected to address the court Tuesday.

The prosecution’s case rests mainly on Saiful’s testimony and DNA evidence allegedly linking Anwar to Saiful. Anwar’s lawyers say the DNA material is tainted.

Anwar was charged several months after his three-party opposition alliance wrested more than one-third of Parliament’s seats in landmark elections in March 2008. Najib’s National Front coalition, which has ruled since 1957, is widely expected to seek a new mandate by mid-2012.

It is the second time that Anwar, a married father of six children, has been embroiled in a sex trial.

He lost his post as deputy prime minister in 1998 after being charged with sodomizing his family’s ex-driver and abusing his power to cover up his actions — both of which he denied. He was freed in 2004 after six years of imprisonment when a court overturned the sodomy conviction.

Political Motivations Easy to Find in the Dubious Case Against Anwar Ibrahim

Posted: 12 Dec 2011 09:20 AM PST

Jakarta Globe

After nearly two years of conflicting and often suspect testimony, the so-called Sodomy II trial of opposition leader Anwar Ibrahim is scheduled to finish next week in a Kuala Lumpur High Court, with final summations by both sides.

It is a trial that has been condemned internationally by legal scholars and human rights activists as designed to take Anwar out of Malaysia's political equation.

Political sources in Malaysia have talked about several possible outcomes. Given the tone of the trial so far, it appears likely that Anwar, the opposition leader of the three-party Pakatan Rakyat, will be convicted despite a vast number of prosecutorial missteps. That would probably make him a martyr in Malaysia because his followers — and many others — believe he is being railroaded into jail on false charges.

Under another scenario, the judge, acting under orders from the government, would declare him not guilty, which would be followed immediately by a prosecutorial appeal, keeping Anwar embroiled in more months of legal entrapment that diverts time and energy away from leading the three-party Pakatan Rakyat opposition. It would also give the Malaysian judiciary a thin tissue of respectability.

A then-24-year-old aide, Mohamad Bukyairy Azlan Saiful, made the charge on June 29, 2008, shortly after Anwar had led the Pakatan Rakyat coalition to a historic sweep of five Malaysian states, winning 82 parliamentary seats in national elections and breaking the ruling Barisan Nasional coalition's two-thirds majority hold on parliament. He was arrested at his home on July 16 of that year by a contingent of 10 carloads of police commandos and locked up overnight in a Kuala Lumpur jail.

The trial, which began in February 2010, has been marred by what appeared to be egregious prosecutorial errors and a long series of prejudicial rulings by High Court Judge Mohamad Zabidin Mohamad Diah. Critics say the proceedings appear certain to once again tarnish Malaysia's reputation in international circles and play a role in destroying whatever confidence there was in the country's legal system.

The case has been condemned by the Geneva-based Inter-Parliamentary Union, 60 members of the Australian parliament, Amnesty International and Human Rights Watch as well as prominent leaders from Commonwealth nations including former Canadian Prime Minister Paul Martin.

From the very beginning, when Saiful sought to get doctors to certify that he had been sodomized, doubts began to surface. Saiful first went to a private hospital, where a doctor found no evidence of penetration and told him to go to a government hospital. At the first government hospital, doctors also told him they had found no evidence of tearing or scarring that would have indicated his anus had been penetrated. He was forced to go to a third government hospital where he finally found a physician willing to say the act had taken place.

In the intervening months, as the trial has droned on, an array of other doubtful factors have made the case look like it was manufactured to rid the Malaysian political scene of one of its most charismatic figures. It seems as if the country's court system, never regarded as independent since former Prime Minister Mahathir Mohamad fired the Supreme Court in the 1980s, has been willing to do the government's bidding.

Gordon Trowell, in a report for the Inter-Parliamentary Union, pointed out that the charges had been levied just as Anwar was making a spectacular return to the political scene from a long period in the political wilderness following his first sodomy trial in 1999, when he was jailed for six years on charges that have been universally condemned as rigged.

Mistakes made over DNA samples call into question whether the evidence could survive in a rational court of law. Police officials have testified that Saiful didn't offer to be tested for DNA samples until 56 hours after the alleged incident, and he said he hadn't defecated during those two days, which could have corrupted the sample.

Other testimony indicated that the samples taken from Saiful were kept unguarded in a police office for 43 hours without refrigeration before they were turned over to the laboratory for analysis. Chemists testified that as many as 10 different DNA samples had been found in Saiful's rear, making the whole analysis process suspect.

That any samples could be taken from Anwar is also questionable. Under Malaysian law at the time, suspects could refuse to give DNA samples. However, the Dewan Rakyat, Malaysia's parliament, passed a law repealing the consent requirement after Anwar's arrest. In most courts, law cannot be applied retroactively.

Although Anwar refused to give a DNA sample, items issued to him during his overnight stay in jail were analyzed and a sample was found. Zabidin in March handed Anwar a major victory by throwing out the purported DNA evidence because it had been taken without his permission. However, a week later, after the prosecution demanded it, Zabidin reversed himself and said the evidence could be entered into the court despite the retroactive nature of the law.

Then there is the series of meetings that Saiful has acknowledged in court, at the home of then-Deputy Prime Minister Najib Tun Razak and his wife, Rosmah Mansor, on June 24, 2008, two days before the alleged sodomy took place and others with Rosmah's close confidant, including former track star Mumtaz Jaafar.

Saiful also acknowledged meeting secretly with Rodwan Mohd Yusof, a senior assistant police commissioner, before the alleged offense took place. Rodwan became famous, or infamous, in Anwar's 1998 Sodomy I trial when he illegally removed Anwar's DNA samples from forensic custody and planted them on a mattress allegedly used by Anwar for a homosexual dalliance. To protect the integrity of the prosecution's case, the presiding judge, Augustine Paul, expunged the entire DNA evidence.

There is also the question of entrapment.

Saiful testified that on the day in question he had taken lubricant with him to Anwar's condominium – hardly the act of an innocent aide who had no idea that the then-63-year-old Anwar was about to jump him for unnatural sex. Surveillance cameras filmed the former aide in a lift in the building but Anwar said he was having a meeting with a group of economists at the time Saiful allegedly showed up.

There was also the fact that Saiful was having a sexual liaison with Farah Azlina Latif, a female member of the prosecution team, which should have further disqualified him as a complaining witness.

The defense and prosecution have both finished presenting evidence and the opposing sides were scheduled to submit their oral summaries on Dec. 8 and 9. However, the summations have been postponed until next week at the request of the defense. After that the judge will probably take a month or so to deliver his decision.

If convicted, Anwar is certain to appeal. Whether he will be allowed bail remains to be seen. The process will thus probably go on for an indefinite period.

Unfortunately, what the evidence has shown most clearly is not that Anwar was guilty or not guilty of having what the government termed "unnatural consensual sex" with his former aide. It is rather that the trial was skewed so badly in the government's favor that the opposition leader demonstrably did not get a fair trial.

Prime Minister Trying To Influence Judicial Decision

Posted: 12 Dec 2011 09:02 AM PST

Defence Close Malaysia Anwar Ibrahim Trial

Posted: 12 Dec 2011 04:23 AM PST

BBC News

Defence lawyers representing Malaysia’s main opposition leader Anwar Ibrahim have made their closing arguments at his sodomy trial in Kuala Lumpur.

They urged the country’s High Court to acquit Mr Anwar of all charges, claiming that the man who accused him is a “compulsive and consummate liar”.

Prosecution lawyers are expected to address the court on Tuesday.

Supporters of Mr Anwar say the case is politically motivated ahead of national elections expected next year.

But the government has denied any involvement with the charges or a conspiracy.

Mr Anwar is accused of sodomising a former political aide, Saiful Azlam, in June 2008.

The allegation surfaced just months after Mr Anwar led the opposition to win an unprecedented number of seats in the March 2008 elections, says the BBC’s Jennifer Pak in Kuala Lumpur.

Sodomy is illegal in Malaysia, even among consenting adults. Mr Anwar faces up to 20 years in jail if convicted.

‘Character assassination’
Mr Anwar was imprisoned on separate sex and corruption charges in 1998, and freed on appeal in 2004.

In August Mr Anwar said that the latest allegations against him were “a vile and desperate attempt at character assassination” orchestrated by his political enemies.

Defence lawyer Sankara Nair told the AFP news agency that a verdict could be expected within a month. A guilty verdict would effectively prevent Mr Anwar from standing in the next polls, he said.

“The evidence adduced by the defence has demolished all semblance of truth in the evidence [of Mr Anwar's accuser],” Karpal Singh, another defence lawyer, told the court.

But our correspondent says that Mr Anwar’s lawyers believe they have a tough case to prove.

The prosecution’s case rests mainly on his accuser’s testimony and DNA evidence allegedly linking Mr Anwar to him. Mr Anwar’s lawyers say the DNA material is tainted.

But the judge has already said in court that they found Mr Anwar’s accuser and key DNA evidence gathered against him to be “credible” and “reliable”.

Malaysia’s governing National Front coalition, which has ruled the country since 1957, is widely expected to seek a new mandate by mid-2012.

Peguam Anwar: Wujud Keraguan Munasabah, Keterangan Saiful Perlu Dinilai Semula

Posted: 12 Dec 2011 03:53 AM PST

The Malaysian Insider

Barisan peguam Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakwa mereka berjaya menimbulkan "keraguan munasabah" dalam kes liwat melibatkan Ketua Pembangkang selain dapat 'mematahkan' keterangan pengadu Mohd Saiful Bukhari Azlan.

Dalam hujah penggulungan kes peringkat pembelaan, peguam utama Karpal Singh memfokus ke atas soal kredibiliti Saiful sambil menegaskan keterangan-kerangan saksi utama itu tidak boleh dipercayai.

"Kredibiliti SP1 (Saiful) perlu dinilai semula oleh mahkamah memandangkan ia mengambil tempat di seluruhan kes," kata beliau sambil menambah, di akhir kes pembelaan mahkamah harus mempertimbangkan sama ada kes ke atas tertuduh telah dibuktikan melampaui keraguan.

"Dapat dikemukakan oleh pembela, berjaya menimbulkan keraguan munasabah ke atas kes pendakwaan," kata Karpal.

Karpal menekankan, Saiful ada mengatakan bahawa perbuatan diliwat pada 26 Jun 2006 berlaku dengan "laju dan rakus."

Ini menurut Karpal, telah berjaya dicabar oleh saksi pakar pihak pembela Dr Thomas Hoogland, yang mengatakan bahawa seorang yang dalam usia Anwar tidak mungkin boleh melakukan perbuatan yang digambarkan oleh saksi utama.

"Apa yang berlaku di lantai bilik tidur berhubung kejadian liwat yang didakwa oleh SP1 tidak ditimbangkan dengan teliti oleh mahkamah ini," kata Karpal.

Tambah beliau, Dr Hoogland juga ada mengatakan bahawa Anwar tidak mungkin boleh melakukan aktiviti sedemikian tanpa melalui kesakitan yang teruk ekoran masalah artritis dan kerosakan saraf dialaminya.

Oleh itu katanya, keterangan Saiful di peringkat itu menimbulkan keraguan dan tidak boleh dipercayai, sekali gus menjejaskan tuduhan yang dibawa ke atas Anwar.

Kronologi: ‘Cap Jari PM Ada Di Mana-mana Dalam Kes Ini’ – Peguam

Posted: 12 Dec 2011 03:46 AM PST

Keadilan Daily

5.07 petang: Peguam Karpal Singh mohon mahkamah disambung pada jam 1.30 petang esok kerana Ahli Parlimen perlu menghadiri upacara angkat sumpah Yang Di Pertuan Agung yang baru. Hakim Zabidin bersetuju dan mahkamah akan bersidang semula jam 1.30 petang esok.

3.35 petang: Peguam Ramkarpal Singh sekarang mengambil tempat untuk menggulung hujah.

3.25 petang: Sankara percaya Najib terlibat dalam kes Fitnah II dan menyifatkan penglibatan Najib amat jelas kerana 'cap jari beliau kelihatan di mana-mana sahaja di dalam kes ini.'

"Pertama, pertemuan di antara Najib dan tertuduh. Kedua, kenyataan Najib yang bercanggah sepanjang perbicaraan berlangsung," kata Sankara yang turut mempertikai keengganan Najib dan Datin Seri Rosmah untuk hadir di mahkamah.

"Jika mereka tiada apa-apa untuk disorok, kenapa ketepi sapina," kata Sankara yang juga mempertikai penglibatan bekas Ketua Polis Melaka, Datuk Rodhwan Yusof dalam kes ini.

"Atas kapasiti apa Rodhwan berjumpa Saiful? Beliau tidak ada urusan dalam kes ini," katanya.

3.15 petang: Sankara percaya Saiful tidak pernah berada di dalam kondominium tempat kejadian didakwa berlaku. Malah, pendakwa raya juga gagal membuktikan Saiful berada di tempat kejadian.

"Apa yang pendakwa raya ada cuma rakaman CCTV yang tidak jelas," kata Sankara yang menyatakan bukti cecair pelincir KY Jelly juga tidak boleh diguna pakai dalam kes ini.

"Bukti KY Jelly tidak boleh digunakan kerana ia tidak pernah langsung diuji," kata Sankara.

2.44 petang: Adun Bukit Lanjan, Elizabeth Wong tiba di galeri awam mahkamah.

Anak Muda Kampung Nak Senang

0 ulasan
sumber :-

Anak Muda Kampung Nak Senang


Indonesia beli kereta kebal tanpa komisyen, elak durhaka

Posted: 12 Dec 2011 12:16 AM PSTIndonesia akan membeli 100 buah kereta kebal jenis Leopard dari Belanda pada harga hanya USD 280 juta. Pada mulanya mereka menganggarkan mereka hanya dapat beli 44 buah dengan harga USD 280 juta. Akan tetapi apabila mereka menghantar kumpulan khas untuk berunding terus tanpa orang tengah, tanpa broker mereka dapat membeli 100 buah dengan harga yang sama. Menarik sekali temubual di bawah apabila mereka mengatakan mereka boleh senang-senang untung atas angin USD 140 juta tetapi ianya adalah satu sikap durhaka kepada negara.

12 Desember 2011, Jakarta (TEMPO.CO)
KASAD: Indonesia Beli 100 Leopard Eks-Belanda

Anggaran yang sudah disetujui parlemen untuk pembelian senjata selama tiga tahun ke depan Rp 14 triliun. Sebagian uang itu—US$ 280 juta (Rp 2,5 triliun) akan dibelikan seratus tank tempur (main battle tank) Leopard 2A6 buatan Jerman.

Tank kan macam-macam, ada Abrams dari Amerika, ada Leclerc dari Prancis, ada dari Rusia. Kenapa Angtan Darat memilih yang dari Jerman?

Wakil Kasad Letjen Budiman: "Sebenarnya Leopard adalah tank terbaik di dunia, Abrams kalah. Saya pernah bawa Abrams waktu sekolah di Amerika. Leopard dari segi efisiensi bahan bakar, kelincahan manuver, ini terbaik.

Budiman menjelaskan bahwa harga Leopard 2 yang baru amat mahal, "Kita tidak mampu membelinya." Indonesia lalu membeli tank Leopard 2A6 bekas milik Belanda. Mereka akan melepas 150 Leopard buatan tahun 2003 itu. "Tank ini tidak pernah dipakai perang, tidak pernah dipakai latihan besar-besaran. Itu dalam garasi yang sangat terpelihara. Permintaan mereka: bersedia G to G (antar pemerintah, tanpa perantara)? Saya bilang ya. Bersedia tidak ada fee dan uang apa-apa? Saya bilang ya. Oke, kalau you bersedia, ini harga yang saya tawarkan."

Jadi awalnya itu kami mengajukan anggaran untuk 44 unit dengan harga US$ 280 juta. Kami laporkan kepada pemerintah, dialokasikan. Ternyata, setelah tim ini kembali, kami dapat 100. Wah, kita kayak ketiban rejeki, bukan ketiban duren. Kenapa tidak? Ya kan enggak salah toh kami.

Bisa bayangkan, kalau dengan US$ 280 juta saya bisa membeli tank yang jumlahnya dua kali lipat, berarti kan keuntungan US$ 140 juta, Rp 1,3 triliun. Wah, saya beli apa saja bisa. Tapi kan saya jadinya durhaka. Enggak, enggak, enggak boleh begitu.

Jadi ini betul betul bebas broker?

Bebas sama sekali. Antar pemerintah.

Kenapa Wakasad yang memimpin tim pembelian?

Bukan saya tidak percaya orang lain, seperti Asisten Perencanaan dan Asisten Logistik. Ini karena kebijakannya bersifat sangat strategis. Sehingga harus wakasad yang memimpin. Saya yang menentukan kebijakan di belakang, supaya tidak terkontaminasi.

Tapi sebenarnya semua itu ada hitungannya. Jadi begini, kami semua di Angkatan Darat sepakat, untuk membangun TNI itu tidak murah, karena dana negara juga tidak banyak. Kami sepakat, ketika kita sudah diberi pangkat, remunerasi (penambahan gaji), semua penyimpangan itu harus dihilangkan. Sekarang yang ada hanyalah pengabdian. Tidak boleh lagi mengambil dari negara, karena negara sudah memberi.

Untuk peralatan lain juga begitu?

Artinya, seluruh kegiatan pengadaan alutista tanpa broker?

Kita usahakan.

Bagaimana dengan perawatannya? Kalau nanti kita butuh spare part, kan harus berhubungan dengan broker lagi?

Nah, ini kebijakan saya juga. Niatkan, 30 persen belikan spare part. Tiga tahun, empat tahun, lima tahun, ndak mikir aku. Sebenarnya sudah ada aturan kalau membeli barang, 30 persen sisakan untuk suku cadang. Tapi, selama ini belum dilakukan. Saya hanya mengembalikan aturan yang lama. Karena saya menganggap itu yang benar.

Sekarang, kalau membeli barang harus sekalian sama pelurunya dan suku cadangnya. Jadi, anak-anak enggak boleh berpikir lagi, baru sekian bulan dipakai sudah rusak, enggak bisa diperbaiki. Pelatihan driver, gunner, pemimpin kendaraan, sampai teknik bertempur, manuver, dan montir. Itu masuk dalam perjanjian.

Artikel penuh di http://beritahankam.blogspot.com/2011/12/kasad-indonesia-beli-100-leopard-eks.html

Orang Melaka merayu tolong tengok rumah terbengkalai dia

Posted: 11 Dec 2011 10:55 PM PST


Rumah terbengkalai oleh Syarikat Sepadan Tegas Sdn Bhd .
Aduan Rakyat, 12 Dis 2011 - Saya telah membeli sebuah rumah yang dimajukan oleh Syarikat Sepadan Tegas Sdn Bhd pada tahun 2003. Rumah sepatutnya siap pada tahun 2005, walaupun demikian ia terbengkalai hingga sekarang.

Saya telah membayar pinjaman perumahan melalui pemotongan gaji sejak dari tahun 2007 hingga sekarang. Pada ketika ini pihak pemaju langsung tidak ada memberi maklum balas tentang rancangan penyiapan projek perumahan (Taman Bidara Palma) di Tanjung Bidara, Masjid Tanah, Melaka.

Sehingga sekarang, saya terpaksa menyewa rumah lain dengan kadar sewa RM300/- sebulan, disamping menjelaskan bayaran pinjaman rumah yang belum siap secara pinjaman isteri sebanyak RM1094.66/-

Saya yang membeli rumah di Lot 592 berharga RM207,387/- dan mengikut perjanjian menyatakan siap sepenuhnya pada January 2005. Lebih menyedihkan rumah saya yang bermasalah/terbengkalai dengan bahagian bumbung pun tidak serta sebahagian besar telah dinaikkan dinding tetapi tidak mengikuti spesifikasi didalam pelan. Sampai bila pembeli harus menanti dan terus menanti tanpa penghujungnya.

Saya tak tahan dengan keadaan ini apa lagi, kini menanggung 4 anak yang masih bersekolah.

Mohon pihak tertentu, dapat memberi perhatian & tindakan yang sewajarnya dengan permasalahan Projek Perumahan ini demi Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan.

By: Jakaranda Arahman

http://www.aduanrakyat.com.my/rumah-terbengkalai-oleh-syarikat-sepadan-tegas-sdn-bhd-2

Blog mengenai beberapa projek perumahan terbengkalai di Malaysia di http://terbengkalai.blogspot.com/

Taman Bidara Palma siap November ini
09/04/2008 Utusan Online

MELAKA 8 April – Projek perumahan Taman Bidara Palma Fasa Dua di Alor Gajah di sini, yang terbengkalai sejak 10 tahun lalu akan siap menjelang November depan.

Pengerusi Jawatankuasa Perumahan & Pembangunan Pekan Kecil dan Pemulihan Projek negeri, Datuk Abdul Ghaafar Atan berkata, jaminan itu dinyatakan sendiri oleh pemaju yang berjanji akan menyambung semula projek tersebut pada Jun depan.

http://hba.org.my/news/2008/04/taman_bidara.htm

PROJEK : Taman Bidara Palma, Alor Gajah
PEMAJU : Sepadan Tegas Sdn Bhd
UNIT BINA : 554
BIL. PEMBELI : 502
TARIKH SEPATUT SIAP : 2002
TARIKH TERBENGKALAI : 16/05/2011
PERATUS SIAP : 65%-75%

http://www.kpkt.gov.my/kpkt/fileupload/terbengkalai2011/jul11/Projek_Still_Abandon_15JUL2011.pdf


MEDIA Rakyat MALAYSIA

0 ulasan
sumber :-

MEDIA Rakyat MALAYSIA


Lepas ni ada dokumen lagi ke nak dikeluarkan oleh PKR dan DAP?

Posted: 11 Dec 2011 07:45 PM PST

The Spirit of Lubok Kawah/Semangat Lubok Kawah

0 ulasan
sumber :-

The Spirit of Lubok Kawah/Semangat Lubok Kawah


Pengerusi Biro Masyarakat Felda dan Orang Asal PKR akan menjelajah kawasan Felda DUN Palong dan rancangan-rancangan Felda di Negeri Johor

Posted: 11 Dec 2011 03:02 AM PST

Pengerusi Biro Masyarakat Felda dan Orang Asal akan sekali lagi mengadakan lawatan kerja ke Negeri Johor selama dua hari iaitu pada 12hb dan 13hb Disember 2011.

Pada 12hb Disember 2011, Pengerusi Biro tersebut akan mengadakan ceramah di Felda Bukit Batu, manakala pada 13hb Disember pula akan menghadiri Majlis Dialog dan Ceramah di Felda Lok Heng jam 3.00 petang dan di Felda Air Tawar 4 jam 8.30 malam.

Di Felda Lok Heng dan Air Tawar 4, Biro Felda akan menerima sejumlah borang Warrant to Act bagi peneroka-peneroka di Rancangan itu untuk memfailkan saman terhadap Felda.

Sementara itu pada 15hb Disember 2011 pula, Pengerusi Biro Masyarakat Felda dan Orang Asal akan mengiringi Ketua Wanita PKR Pusat yang mengadakan lawatan kerja dua hari ke DUN Palong.

Pada 15hb Disember 2011 akan diadakan Ceramah oleh Ketua Wanita PKR Pusat dengan penceramah-penceramah lain terdiri daripada Sdr Fariz Musa, Haji Suhaimi Said, Rebin Birham dan Pak Jabit.

Pada 16hb Disember 2011 pula akan diadakan pelbagai program melibatkan lawatan oleh Ketua Wanita PKR Pusat dan telah diaturkan jadual yang padat dari pagi hingga ke malam, dan jam 3.00 petang akan diadakan Dialog Peneroka di Felda Palong 4.

Walaupun tekanan demi tekanan yang didatangkan oleh UMNO dan Felda di kawasan DUN Palong, sehingga kini sudah melebihi 600 orang ahli-ahli UMNO daripada beberapa cawangan didalam DUN Palong sudah pun menyertai PKR sejak 3 bulan yang lampau, dan lebih ramai lagi dijangka akan menyertai PKR dengan sebahagiannya akan menyerahkan borang permohonan menjadi ahli kepada Ketua Wanita PKR Pusat, YB Zuraida Kamaruddin pada 15 dan 16hb Disember ini.

Jadual Program PKR Cabang Kuala Krau sehingga akhir bulan Disember

Posted: 11 Dec 2011 02:46 AM PST

15hb Disember bermula jam 9.00 pagi, semua tenaga sukarelawan akan menjalankan kerja-kerja menampal poster ke seluruh kawasan Parlimen Kuala Krau untuk Ceramah Politik pada 18hb Disember 2011 jam 8.45 malam. YB Elizabeth Wong, YB Hee Loy San, Ginie Lim dan Dato Fauzi Abdul Rahman adalah penceramah yang telah diundang.

18hb Disember 2011 jam 8.45 malam Ceramah di Pejabat PKR Cabang Kuala Krau. Penceramah: Dato Fauzi Abdul Rahman, YB Elizabeth Wong, YB Hee Loy San, Ginie Lim dan Haji Suhaimi Said.

25hb Disember 2011 jam 3.00 petang seramai 40 orang PACABA dan Sukarelawan mewakili Ranting-Ranting Matau, Jengka 22 dan Jengka 11 akan menjalani kursus PACABA di Matau.

27hb Disember 2011 mulai jam 9.00 pagi, kesemua tenaga sukarelawan PKR Cabang Kuala Krau akan melakukan kerja-kerja menampal poster ke seluruh kawasan Parlimen Kuala Krau untuk ceramah yang akan diadakan di Felda Jenderak Utara pada 30hb Disember 2011 jam 8.45 malam dengan tenaga penceramah terdiri daripada Sdr Mazlan Aliman, Sdr Rebin Birham, Sdr Zabidie Abas, Sdr Pak Jabit dan Haji Suhaimi Said.

28hb Disember 2011 jam 4.00 petang, pasukan bolatampar, pasukan futsal dan pasukan bolasepak PKR Ranting Kg Penderas akan mengadakan perjumpaan untuk memberikan bantuan kepada PKR Ranting Kg Penderas dan PKR Cabang Kuala Krau bagi menghadapi PRU akan datang. Seramai 36 orang anak muda akan terlibat.

30hb Disember 2011 jam 8.45 malam, Ceramah oleh Sdr Mazlan Aliman, Rebin Birham, Zabidie Abas, Pak Jabit dan Haji Suhaimi Said di Felda Jenderak Utara.

PKR Pahang bersedia hadapi PRU pada bila-bila masa

Posted: 11 Dec 2011 02:16 AM PST

Sdr Zaidi Ahmad, Pengarah Jawatankuasa Pilihanraya PKR Pahang memberikan taklimat Pilihanraya peringkat terakhir kepada semua Pengarah JK Pilihanraya peringkat Cabang-Cabang dan DUN-DUN PKR Pahang yang berhimpun di Restoran Haji Hussin, Raub, Pahang pada hari ini 11.12.11
SUK PKR Pahang, Sdr Adnan Abu
Sdr Ahmad Shah, Bendahari PKR Pahang
Sdr Rosli Ahmad, Ketua PKR Cabang Jerantut dan Sdr Zul Timbalan Ketua PKR Cabang Pekan (berbaju belang)
Dari kanan: Sdr Mohd Nor Hassan (Ketua PKR Cabang Bentong), Sdr Rabidin Kasmawi (Ketua PKR Cabang Pekan), Sdr Haji Abas Awang, Anggota MPP merangkap Ketua PKR Cabang Bera, Sdr Rosli Ahmad, Ketua PKR Cabang Jerantut

----

Raub, 11.12.11: Parti Keadilan Rakyat Negeri Pahang sudah bersedia menghadapi PRU-13 pada bila-bila masa.

Didalam laporan yang dibentangkan oleh Ketua-Ketua Cabang yang menghadiri taklimat PRU-13 disini jam 10.00 pagi tadi semua Cabang sudah pun membuat persediaan yang rapi untuk kawasan Parlimen dan DUN yang ditandingi oleh PKR di Negeri Pahang.

Kesemua Cabang sudah pun melantik PACABA dan Sukarelawan dan menubuhkan Jawatankuasa Pilihanraya samada diperingkat Parlimen mahupun peringkat DUN yang bakal ditandingi.

Persediaan kali ini adalah jauh lebih rapi dan teliti jika dibandingkan persediaan yang dibuat pada tahun 2008. Calon-calon yang bakal diketengahkan pula telah menjalani proses penyaringan yang rapi melalui Jawatankuasa Cabang yang dihantar kepada Negeri dan dihantar kepada PKR Pusat untuk penentuan.

Hanya calon-calon yang menunjukkan semangat juang yang tinggi dan bersetia dengan dasar perjuangan parti sahaja yang akan dipilih bagi menentukan bahawa calon-calon yang menang didalam Pilihanraya nanti akan memberikan khidmat yang terbaik kepada pengundi-pengundi dan parti.

PRU akan datang dijangkakan akan berlaku pada bila-bila masa dan bagi PKR Pahang tidak wujud lagi elemen kejutan kerana sudah bersedia menghadapi Pilihanraya secara mengejut.

Pimpinan

Angkatan Muda

Cabang